Thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
 
2022-07-14 10:38:59

 

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Về công tác số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính:

a) Các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tốt công tác số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân và tổ chức trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh và Bộ phận Một cửa của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (sau đây gọi chung là Bộ phận Một cửa cấp tỉnh) từ ngày 01/6/2022 nhằm làm giàu, cập nhật bổ sung và kết nối, chia sẻ dữ liệu thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

b) UBND cấp huyện thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/12/2022; UBND cấp xã thực hiện từ ngày 01/6/2023.

c) Riêng 25 dịch vụ công thiết yếu tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã căn cứ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện số hóa từ ngày 01/7/2022.

d) Tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Về đẩy mạnh, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến:

a) Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với 25 dịch vụ công thiết yếu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg và danh mục nhóm các dịch vụ công thiết yếu của tổ chức, cá nhân tại Quyết định số 422/QĐ-TTg trong năm 2022.

b) Các sở, ban, ngành tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công thiết yếu nêu trên theo hướng tận dụng, khai thác, chia sẻ giữa các Bộ, cơ quan, đơn vị và không yêu cầu cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật lại thông tin dữ liệu công dân, doanh nghiệp đã có trong các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

c) Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị đề xuất đăng ký chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến gửi Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính) trước ngày 31/5/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định, cụ thể như sau:

- Đối với các sở, ban, ngành tỉnh: đăng ký tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức 3, mức 4 đạt tối thiểu từ 45% trở lên.

- Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn: đăng ký tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức 3, mức 4 đạt tối thiểu từ 35% trở lên (UBND cấp huyện tổ chức triển khai và tổng hợp đề xuất đăng ký đối với UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý).

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, cung cấp đầy đủ và kịp thời chứng thư số chuyên dùng Chính phủ cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng ký số dữ liệu phục vụ công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đến tháng 6/2022 đảm bảo cấp 100% chứng thư số cho Bộ phận Một cửa cấp tỉnh; tháng 12/2022 đảm bảo cấp 100% chứng thư số cho Bộ phận Một cửa cấp huyện; tháng 6/2023 đảm bảo cấp 100% chứng thư số cho Bộ phận Một cửa cấp xã. Riêng việc cấp chứng thư số cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp liên quan đến số hóa 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, hoàn thành trước ngày 01/7/2022./.

 Theo http://hanhchinhcong.hungyen.gov.vn/
 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Văn Giang: Áp dụng công nghệ hỗ trợ cho công tơ điện tử, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số trong EVNNPC
Điện lực Phù Tiên Đẩy mạnh chuyển đổi số, gia tăng tiện ích cho khách hàng sử dụng điện
Điện lực Khoái Châu nỗ lực chuyển đổi số
Điện lực Văn Giang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động
Điện lực Khoái Châu quyết tâm hoàn thành 100% lắp đặt công tơ điện tử đo xa năm 2023
Khách hàng được hưởng nhiều lợi ích từ chuyển đổi số của EVN
Công ty Điện lực Hưng Yên tích cực công tác chuẩn hóa thông tin dữ liệu phần mềm- nền tảng trong lộ trình chuyển đổi số
“Chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia”
Số hóa hợp đồng mua bán điện – Ý nghĩa lớn trong công tác dịch vụ
Triển khai module Quản lý điện mặt trời mái nhà cho toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangtin2
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 4

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
An error has occurred.
Error: Lượt truy cập is currently unavailable.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Thursday, June 1, 2023