Điện lực Khoái Châu hưởng ứng ủng hộ chương trình “Triệu bữa cơm – Tấm lòng người thợ điện”
 
2021-09-19 15:54:17

 Ngày 13/9/2021, Đoàn Thanh niên CSHCM Công ty Điện lực Hưng Yên đã có thư ngỏ kêu gọi ủng hộ chương trình “ Triệu bữa cơm – Tấm lòng người thợ điện” gửi đến CBCNV trong Công ty Điện lực Hưng Yên tham gia.