Phổ biến Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
 
2021-09-14 08:37:30

 

Nhằm kịp thời phổ biến, hướng dẫn các nội dung mới, thay đổi trong công tác an toàn của Bộ Công thương và triển khai, áp dụng Thông tư mới tại Công ty theo chỉ đạo của EVN, EVNNPC. Ngày 31/08/2021, Công ty Điện lực Hưng Yên (PC Hưng Yên) tổ chức phổ biến Thông tư 05/2021/TT-BCT và thảo luận về việc lắp đặt biển báo an toàn, biển số cột, tên TBA, tên thiết bị trên lưới điện. Ông Ngô Thế Tuyển - PGĐ Công ty chủ trì cuộc họp, tham gia cuộc họp tại các điểm cầu truyền hình có các Trưởng phòng, trưởng Trung tâm điều khiển xa, cán bộ nhân viên làm công tác an toàn tại Công ty, các Điện lực trực thuộc và Đội QLVH lưới điện 110kV.

 

 Tại cuộc họp, lãnh đạo Công ty đã trực tiếp phổ biến, hướng dẫn các nội dung, nhất là các quy định mới của Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021, quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện, có hiệu lực thi hành hành kể từ ngày 22/9/2021 thay thế cho Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014. Theo đó, tại Thông tư 05/2021/TT-BCT có bổ sung một số nội dung và một số điều, đặc biệt tại Điều 9 có quy định chi tiết những công việc được làm theo bậc an toàn và Điều 15 về đo, vẽ bản đồ cường độ điện trường.

Cũng trong nội dung cuộc họp, Phòng An toàn – PC Hưng Yên trình bày tổng quan về việc lắp đặt biển báo, biển an toàn trên lưới điện của Công ty và các ý kiến kiến nghị, đề xuất của các đơn vị.