Trinh tu - Thu tuc cap dien Trung ap (moi)
Minimize

     TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP

TT

Các bước thực hiện

Thời gian thực hiện khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ của KH

(ngày làm việc)

Trách nhiệm

thực hiện

Hồ sơ

khách hàng cần chuẩn bị

Công ty/

Điện lực

Cơ quan quản lý Nhà nước

B1

Tiếp nhận các yêu cầu cấp điện của khách hàng

 

0,5 ngày làm việc

 

- Phòng  GDKH

- Khách hàng

Các biểu mẫu theo Phụ lục 1

B2

Khảo sát hiện trường

 

0,5 ngày làm việc

 

- P4/P2-ĐL thực hiện theo lịch phòng GDKH đã hẹn

- Khách hàng phối hợp

 

B3

Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật

01 ngày làm việc 

 

- P4/P2-ĐL thực hiện theo phân cấp

- Khách hàng

 

B4

Xác định sự phù hợp Quy hoạch điện (đối với TBA có tổng công suất >2.000kVA)

 

 

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đấu nối

Theo quy định 

- Sở Công thương

- Khách hàng

Bản xác định sự phù hợp quy hoạch điện đối với các dự án ngoài Quy hoạch - Sở Công Thương cấp

B5

Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện...(Nếu sai khác so với thỏa thuận đã ký, quay lại Bước 3)

 

 

 

Theo quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên

- Cơ quan quản lý Nhà nước được UBND tỉnh Hưng Yên quy định...

 - Khách hàng

Văn bản thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang do các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương cấp

B6

Cấp phép thi công xây dựng công trình điện, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

 

Ký kết các hợp đồng dịch vụ: Giám sát, thí nghiệm, nghiệm thu, thuê dịch vụ quản lý vận hành/đào tạo (nếu có)

 

 

Theo quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên

- Cơ quan quản lý Nhà nước được UBND tỉnh Hưng Yên quy định cấp phép, cơ quan quản lý môi trường.

- Phòng GDKH tư vấn, dự thảo và ký KH  các HĐ dịch vụ

 - Khách hàng

Giấy phép thi công xây dựng - cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương cấp.

B7

Thi công xây dựng công trình điện

 

 

 

 

- Khách hàng

- Điện lực thực hiện giám sát theo hợp đồng (nếu có)

 

B8

Ký kết hợp đồng MBĐ, nghiệm thu, đóng điện công trình 

 

 

 

Không quá 05 ngày làm việc

 

- Điện lực nghiệm thu nguội (bước 1); Công ty Điện lực nghiệm thu đóng điện (bước 2)

- Khách hàng

Hồ sơ theo Phụ lục 2

 

Tổng thời gian thực hiện

Không quá 7 ngày làm việc

 

 

 

 

           Ghi chú: 

                                 + P2 ĐL: Phòng Kế hoạch kỹ thuật của Điện lực

                                 + P4: Phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Hưng Yên

                    

Phụ lục 1:HỒ SƠ CẤP ĐIỆN TRUNG ÁP

1. Giấy đề nghị mua điện/Công văn đề nghị mua điện (PCHY.P9.QT.01.B.01)

2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức) 

3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ: Là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân  tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.

4. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện: là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị; Biên bản khảo sát cấp điện của Đơn vị Điện lực. 

5. Thông tin đăng ký đấu nối  (01 bản như biểu mẫu PCHY.P9.QT.01.B.06);

6. Các giấy tờ khác:

6.1.Trường hợp khách hàng mua điện để sản xuất kinh doanh dịch vụ có TBA riêng : 

-    Đăng ký biểu đồ phụ tải - 02 bản (biểu PCHY.P9.QT.01.B.02);

-    Bảng kê thiết bị sử dụng điện - 02 bản (biểu PCHY.P9.QT.01.B.03);

      6.2. Đối với các khách hàng mua buôn điện sinh hoạt nông thôn: 

         -   Danh sách hộ sử dụng điện sau công tơ tổng (biểu PCHY.P9.QT.01.B.18)

-   Danh sách các hộ sử dụng điện mục đích khác sau công tơ tổng (biểu PCHY.P9.QT.01.B.19)

        -   Giấy phép hoạt động điện lực

 

 

Phụ lục 2:   HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU, ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH VÀ

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

 

 1.  Bản vẽ hoàn công, Nhật ký công trình, Nhật ký giám sát;

2.     Hồ sơ thiết kế công trình (đã được thỏa thuận thiết kế, thẩm tra của cơ quan có thẩm quyền nếu có);

3.     Tài liệu hướng dẫn vận hành và quản lý thiết bị của nhà chế tạo (Bản chính hoặc bản sao được chứng thực);

4.     Các biên bản nghiệm thu từng phần các thiết bị đấu nối tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế được Việt Nam công nhận và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đấu nối;

5.     Lịch chạy thử và đóng điện vận hành các trang thiết bị điện (nếu có);

6.     Các quy định nội bộ cho an toàn vận hành thiết bị đấu nối;

7.     Danh sách các nhân viên vận hành của khách hàng (bao gồm họ tên, chức danh chuyên môn về điện, trách nhiệm kèm theo số điện thoại và số fax liên lạc).

  

Quý khách hàng có thể xem thêm:

1. Quy định cung cấp các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15 tháng 5 năm 2017 

2. Bản vẽ thiết kế mẫu các TBA phân phối:   

- Điểm đấu cáp ngầm + cầu dao

- TBA đô thị loại 1,2 - Compact trên 01 cột

- TBA đô thị loại 1,2 - Compact trên 01 cột có thu dầu

- TBA treo tim 2,6m

 

     TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP

TT

Các bước thực hiện

Thời gian thực hiện khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ của KH

(ngày làm việc)

Trách nhiệm

thực hiện

Hồ sơ

khách hàng cần chuẩn bị

Công ty/

Điện lực

Cơ quan quản lý Nhà nước

B1

Tiếp nhận các yêu cầu cấp điện của khách hàng

 

0,5 ngày làm việc

 

- Phòng  GDKH

- Khách hàng

Các biểu mẫu theo Phụ lục 1

B2

Khảo sát hiện trường

 

0,5 ngày làm việc

 

- P4/P2-ĐL thực hiện theo lịch phòng GDKH đã hẹn

- Khách hàng phối hợp

 

B3

Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật

01 ngày làm việc 

 

- P4/P2-ĐL thực hiện theo phân cấp

- Khách hàng

 

B4

Xác định sự phù hợp Quy hoạch điện (đối với TBA có tổng công suất >2.000kVA)

 

 

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đấu nối

Theo quy định 

- Sở Công thương

- Khách hàng

Bản xác định sự phù hợp quy hoạch điện đối với các dự án ngoài Quy hoạch - Sở Công Thương cấp

B5

Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện...(Nếu sai khác so với thỏa thuận đã ký, quay lại Bước 3)

 

 

 

Theo quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên

- Cơ quan quản lý Nhà nước được UBND tỉnh Hưng Yên quy định...

 - Khách hàng

Văn bản thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang do các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương cấp

B6

Cấp phép thi công xây dựng công trình điện, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

 

Ký kết các hợp đồng dịch vụ: Giám sát, thí nghiệm, nghiệm thu, thuê dịch vụ quản lý vận hành/đào tạo (nếu có)

 

 

Theo quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên

- Cơ quan quản lý Nhà nước được UBND tỉnh Hưng Yên quy định cấp phép, cơ quan quản lý môi trường.

- Phòng GDKH tư vấn, dự thảo và ký KH  các HĐ dịch vụ

 - Khách hàng

Giấy phép thi công xây dựng - cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương cấp.

B7

Thi công xây dựng công trình điện

 

 

 

 

- Khách hàng

- Điện lực thực hiện giám sát theo hợp đồng (nếu có)

 

B8

Ký kết hợp đồng MBĐ, nghiệm thu, đóng điện công trình 

 

 

 

Không quá 05 ngày làm việc

 

- Điện lực nghiệm thu nguội (bước 1); Công ty Điện lực nghiệm thu đóng điện (bước 2)

- Khách hàng

Hồ sơ theo Phụ lục 2

 

Tổng thời gian thực hiện

Không quá 7 ngày làm việc

 

 

 

 

           Ghi chú: 

                                 + P2 ĐL: Phòng Kế hoạch kỹ thuật của Điện lực

                                 + P4: Phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Hưng Yên

                    

Phụ lục 1:HỒ SƠ CẤP ĐIỆN TRUNG ÁP

1. Giấy đề nghị mua điện/Công văn đề nghị mua điện (PCHY.P9.QT.01.B.01)

2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức) 

3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ: Là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân  tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.

4. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện: là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị; Biên bản khảo sát cấp điện của Đơn vị Điện lực. 

5. Thông tin đăng ký đấu nối  (01 bản như biểu mẫu PCHY.P9.QT.01.B.06);

6. Các giấy tờ khác:

6.1.Trường hợp khách hàng mua điện để sản xuất kinh doanh dịch vụ có TBA riêng : 

-    Đăng ký biểu đồ phụ tải - 02 bản (biểu PCHY.P9.QT.01.B.02);

-    Bảng kê thiết bị sử dụng điện - 02 bản (biểu PCHY.P9.QT.01.B.03);

      6.2. Đối với các khách hàng mua buôn điện sinh hoạt nông thôn: 

         -   Danh sách hộ sử dụng điện sau công tơ tổng (biểu PCHY.P9.QT.01.B.18)

-   Danh sách các hộ sử dụng điện mục đích khác sau công tơ tổng (biểu PCHY.P9.QT.01.B.19)

        -   Giấy phép hoạt động điện lực

 

 

Phụ lục 2:   HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU, ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH VÀ

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

 

 1.  Bản vẽ hoàn công, Nhật ký công trình, Nhật ký giám sát;

2.     Hồ sơ thiết kế công trình (đã được thỏa thuận thiết kế, thẩm tra của cơ quan có thẩm quyền nếu có);

3.     Tài liệu hướng dẫn vận hành và quản lý thiết bị của nhà chế tạo (Bản chính hoặc bản sao được chứng thực);

4.     Các biên bản nghiệm thu từng phần các thiết bị đấu nối tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế được Việt Nam công nhận và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đấu nối;

5.     Lịch chạy thử và đóng điện vận hành các trang thiết bị điện (nếu có);

6.     Các quy định nội bộ cho an toàn vận hành thiết bị đấu nối;

7.     Danh sách các nhân viên vận hành của khách hàng (bao gồm họ tên, chức danh chuyên môn về điện, trách nhiệm kèm theo số điện thoại và số fax liên lạc).

  

Quý khách hàng có thể xem thêm:

1. Quy định cung cấp các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15 tháng 5 năm 2017 

2. Bản vẽ thiết kế mẫu các TBA phân phối:   

- Điểm đấu cáp ngầm + cầu dao

- TBA đô thị loại 1,2 - Compact trên 01 cột

- TBA đô thị loại 1,2 - Compact trên 01 cột có thu dầu

- TBA treo tim 2,6m

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHẢO SÁT THÔNG TIN

Theo Quí vị , mức độ hài lòng về hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết gắn mới công tơ:

Hài lòng

Chấp nhận được

Chưa hài lòng

Theo Quí vị, thái độ giao tiếp, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục của nhân viên Điện lực:

Nhiệt tình và cởi mở

Chấp nhận được

Thờ ơ, khô khan

Theo Quí vị, mức độ hài lòng về việc ghi điện và thái độ giao tiếp của nhân viên ghi điện:

Hài lòng

Chấp nhận được

Chưa hài lòng

Theo Quí vị, thời gian, chất lượng và thái độ giao tiếp của nhân viên Điện lực khi sửa chữa mất điện:

Kịp thời và nhiệt tình

Chấp nhận được

Chưa đáp ứng

Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện nào là tiện lợi nhất?

Qua ngân hàng

Thẻ ATM

Tin nhắn SMS

Mạng Internet

Tại các điểm giao dịch của ngân hàng

Tại các điểm thu của Bưu cục

Tại quầy thu của Điện lực

Tại nhà

 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Thursday, March 23, 2023