Bộ Quy tắc ứng xử của Công ty Điện lực Hưng Yên
 
2015-07-01 10:11:59

 

 

 

1.        QUY ĐỊNH CHUNG

1.1.                    Mục đích và phạm vi áp dụng:

Quy tắc ứng xử văn hoá Công ty Điện lực Hưng Yên là tài liệu cụ thể hóa Văn hoá làm việc ứng xử, Bộ quy tắc ứng xử của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nhằm mục đích hoàn thiện các quy định về hành vi của cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty khi giao tiếp, thực thi các công việc chuyên môn trong mối quan hệ với đồng nghiệp và với xã hội.

Quy tắc ứng xử văn hóa này  nhằm điều chỉnh các hành vi giao tiếp và ứng xử của CBCNV đến những chuẩn mực ứng xử tốt đẹp, văn minh, lịch sự, công bằng, tạo điều kiện cho từng cá nhân trong tập thể phát huy hết khả năng của mình để cống hiến cho sự phát triển của Công ty. Đồng thời, tác phong, lối sống, tinh thần làm việc xoay quanh hệ giá trị cốt lõi chất lượng-tín nhiệm, tận tâm - trí tuệ, hợp tác - chia sẻ, sáng tạo - hiệu quả của từng cán bộ công nhân viên sẽ tạo dựng nên hình ảnh văn hóa đặc trưng của Công ty Điện lực Hưng Yên.

Với những quy định chuẩn mực đã được xây dựng trong Bộ quy tắc ứng xử mỗi CBCNV PCHY sẽ biết kết hợp cả ý nghĩa và tinh thần của các nguyên tắc vào trong từng hành động thực tiễn để cùng tạo dựng, khẳng định vai trò, vị thế và thương hiệu của PCHY với trong và ngoài nước và mỗi CBCNV PCHY càng tự hào hơn khi mình là một trong những thành viên làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, văn hóa.

Quy tắc này áp dụng đối với tất cả các đơn vị trực thuộc PCHY.

1.2. Soạn thảo, soát xét và phê duyệt:

Văn bản này do chuyên viên bộ phận Thi đua- Tuyên truyền soạn thảo, Trưởng Bộ phận TĐ- TT soát xét, các đơn vị trực thuộc đóng góp ý kiến, sửa đổi bổ sung, Giám đốc PCHY phê duyệt ban hành.

1.3. Trách nhiệm

Trưởng Bộ phận TĐ- TT: Đảm bảo văn bản được tuân thủ

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc: Đảm bảo cho CBCNV đơn vị mình nghiêm chỉnh thực hiện

CBCNV liên quan : Thực hiện đúng các nội dung của Quy tắc này.

 

2 . TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU VIỆN DẪN

2.1. Từ viết tắt:

1. PCHY                        Công ty Điện lực Hưng Yên.

2. EVN NPC                    Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

3. EVN                             Tập đoàn Điện lực Việt Nam.  

4. Đơn vị trực thuộc       12 Phòng chức năng, 09 Điện lực Huyện, Thành Phố, 

                                          02 Phân xưởng.

5. Các đơn vị sản xuất   09 Điện lực Huyện và Thành Phố, 02 Phân xưởng.                          

6. Các phòng chức năng 12 phòng ban chức năng

7. Lãnh đạo PCHY        Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty.

 

8. Lãnh đạo đơn vị         Giám đốc  Điện lực, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng, Quản đốc phân xưởng, Phó Giám đốc  Điện lực, Phó Chánh Văn phòng, Phó trưởng phòng và Phó Quản đốc phân xưởng.

9. Cán bộ quản lý          Trưởng, phó các phòng Điện lực, tổ trưởng tổ SX Điện lực, Phân xưởng

10. CBCNV                   Cán bộ công nhân viên.

11. SXKD                      Sản xuất kinh doanh.

2.2. Tài liệu viện dẫn:

Cuốn tài liệu : Văn hóa làm việc và & ứng xử  của EVN NPC ban hành tháng 10/2011.

Bộ Quy tắc ứng xử của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo quyết định số 830/ QĐ- EVN NPC của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Công văn số 3028/QT- PCHY ban hành ngày 04/9/2012 của Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên về Văn hóa doanh nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ, công nhân viên.

2.3. Đối tượng áp dụng: Toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Hưng Yên

 


3. NỘI DUNG

3.1 QUY TẮC ỨNG XỬ NỘI BỘ

 3.1.1. ỨNG XỬ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

3.1.1.1. Đối với các đơn vị sản xuất:

 Công ty ban hành các quy chế quản lý nội bộ của  PCHY phù hợp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với quy chế tổ chức hoạt động của PCHY và tuân thủ các quy định của hệ thống Quản lý chất lượng.

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Công ty phải chuẩn mực, rõ ràng, thống nhất, khoa học, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD tại đơn vị.

Thực hiện đầy đủ và đúng với quy chế đã ban hành, kiểm tra và giám sát thường xuyên việc thực hiện các quy chế, quy định của PCHY nhằm kịp thời phát hiện sai sót trong chỉ đạo và điều hành các đơn vị sản xuất.

Tôn trọng các lợi ích và tính độc lập, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị sản xuất cùng phát triển.

Chỉ đạo, khuyến khích các Phòng ban chức năng, các đơn vị tham gia các hoạt động xã hội, đảm bảo hài hòa giữa hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi ích của cộng đồng.

3.1.1.2. Đối với các Phòng ban chức năng của Công ty

Công ty phân công cụ thể rõ ràng chức năng công việc cho từng Phòng ban chuyên trách. Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi để các Phòng ban hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được phân giao.

 

3.1.2. ỨNG XỬ VỚI CÁ NHÂN

3.1.2.1. Lãnh đạo với CBCNV và người lao động:

Luôn động viên, khuyến khích cán bộ, công nhân viên lao động trong PCHY phát huy năng lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, phát minh sáng kiến cải tiến kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn trong mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong tổ chức quản lý nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

Luôn đảm bảo ổn định việc làm, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, tăng thu nhập cho người lao động. Mọi CBCNV PCHY sẽ luôn được quan tâm, chăm sóc đầy đủ các quyền lợi về vật chất và tinh thần theo quy định của Pháp luật và của Ngành

Đảm bảo xây dựng các chế độ đãi ngộ, công bằng, minh bạch

Luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng để phát triển. Khuyến khích đề cao các ý tưởng sáng tạo và tạo điều kiện tối ta để các ý tưởng sáng tạo được áp dụng vào thực tiễn.

CBCNV PCHY phải được đánh giá đúng và được lắng nghe; thành tích luôn phải được đánh giá chính xác, kịp thời, công bằng và công khai. Người có khuyết điểm phải chịu hình thức kỷ luật theo mức độ phù hợp.

3.1.2.2. CBCNV với Lãnh đạo

Luôn có thái độ nghiêm túc, lịch sự, tôn trọng khi giao tiếp với Lãnh đạo Công ty. Làm tốt và đúng nhiệm vụ được giao để khẳng định vai trò của mình trước Lãnh đạo Công ty. Luôn cầu thị và học hỏi không ngừng để có những ý tưởng mới, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật mới áp dụng vào thực tiễn trong hoạt động XSKD của PCHY và tại các đơn vị, góp phần xây dựng PCHY ngày càng lớn mạnh hơn nữa.

Tôn trọng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, không bàn tán, a dua với những ý kiến  khác về lãnh đạo với suy nghĩ tiêu cực. Khi có ý kiến đóng góp cần trình bày thẳng thắn, trực tiếp mang tinh thần xây dựng cùng phát triển.

3.1.2.3. CBCNV với đồng nghiệp

Luôn có thái độ khiêm tốn, chân thành, tác phong nhiệt tình, vui vẻ, giản dị. Tôn trọng đồng nghiệp, kính trên, nhường dưới tạo nên bầu không khí phấn khởi thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị.

Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như trong sinh hoạt thường ngày để cùng tiến bộ.

Luôn học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước đồng thời trao đổi, góp ý và tạo mọi điều kiện để đồng nghiệp mình ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Khi được giao cùng giải quyết một công việc phải chủ động phối hợp để cùng hoàn thành tốt công việc được giao. Khi bất đồng quan điểm cần phải báo cáo với lãnh đạo quản lý trực tiếp (hoặc lãnh đạo 2 bên liên quan khi khác đơn vị) để quyết định giải quyết công việc đó ?.

Không đùn đẩy công việc và né tránh trách nhiệm. Không ghen ghét, đố kỵ và lôi bè kéo phái gây mất đoàn kết nội bộ.

3.1.2.4. Từng CBCNV

Tự giác tuân thủ pháp luật, nội quy, quy định của Công ty và đạo đức nghề nghiệp khi làm việc

 Sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Trung thực, tận tâm, trách nhiệm cao khi giải quyết công việc. Chủ động sáng tạo, tìm kiếm giải pháp để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng vị trí công tác được giao.

Nắm vững pháp luật, thông thạo nghiệp vụ, bản lĩnh vững vàng, động cơ làm việc trong sáng. Nâng cao hiểu biết và phát huy truyền thống của Ngành điện.

 Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để nắm bắt tri thức và sử dụng công nghệ mới. Thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 Khi giải quyết công việc qua mọi hình thức (trực tiếp, điện thoại, văn bản, thư điện tử) phải thể hiện thái độ giao tiếp chuyên nghiệp, khiêm nhường, lịch sự.

 Biết tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác.

 Khi giao tiếp trực tiếp cần thực hiện nghi thức bắt tay văn minh, lịch sự phù hợp với từng hoàn cảnh.....

 Giữ gìn, bảo vệ uy tín của Công ty. Không có những hành động trục lợi cá nhân trên vị trí công việc, làm tổn hại đến lợi ích và uy tín của Công ty.

 Giữ gìn cảnh quan môi trường, CBCNV tự sắp xếp bàn làm việc và phòng làm việc gọn gàng, sạch sẽ. Không tiếp khách trong phòng làm việc. Khi cần trao đổi công việc, nói nhỏ âm lượng vừa đủ, không làm ảnh hưởng đến người xung quanh.

 Dũng cảm đấu tranh với mọi thói hư tật xấu trong Công ty.

 Không nói tục, cư xử suồng sã, hay có hành động đe dọa nhân viên, đồng nghiệp tại nơi làm việc.

3.1.2.5. CBCNV ứng xử với công việc

Mọi hành động, mọi lời nói, mọi việc làm phải được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ quy định của Pháp luật, của EVN, của EVNNPC và của PCHY.

Luôn đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, không trốn tránh, đối phó, đùn đẩy trách nhiệm. Thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc, chân thành, thẳng thắn, có thái độ cầu thị khắc phục khó khăn để thực hiện hoàn thành tốt công việc được giao.

 Toàn tâm, toàn ý trong công việc, thực hiện hết trách nhiệm được giao, đảm bảo hoàn thành công việc một cách nhanh chóng nhất, chính xác và hiệu quả nhất.

Luôn thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của cán bộ quản lý trực tiếp, trường hợp có sự chỉ đạo của lãnh đạo cao hơn thì phải tuân thủ theo sự chỉ đạo đó nhưng phải báo cáo với cán bộ quản lý trực tiếp của mình về việc thực hiện quyết định đó.

Không lạm dụng, lợi dụng quyền lực, chức vụ, hay nhiệm vụ được giao để thực hiện các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm các nội quy, của đơn vị và của  Công ty.

3.1.2.6. Ứng xử trong việc sử dụng và bảo quản tài sản chung

CBCNV PCHY phải có trách nhiệm gìn giữ và bảo quản tài sản chung, kể cả tài sản giao riêng cho từng cá nhân sử dụng trong công việc đều phải đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng công việc, tiết kiệm tránh lãng phí. Không sử dụng tài sản chung và tài sản công vào mục đích cá nhân. Không tự ý mang tài sản ra khỏi phòng nếu chưa được phép của lãnh đạo quản lý.

Thực hiện nghiêm chỉnh mọi nội quy, quy định của cơ quan, tắt các thiết bị điện và khóa chốt cửa trước khi ra về.

3.1.2.7. Ứng xử trong bảo mật thông tin

Chấp hành nghiêm các chế độ bảo mật thông tin theo quy định của PCHY.

Nếu chưa được phép của lãnh đạo quản lý thì không gửi hồ sơ tài liệu của PCHY hoặc sao chụp ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.

3.1.2.8. Ứng xử khi đi công tác

Đảm bảo tuân thủ đúng nội dung, chương trình và thời gian làm việc đã xây dựng được lãnh đạo PCHY hoặc lãnh đạo quản lý trực tiếp phê duyệt. Không gây khó khăn, tra hỏi vặn vẹo, không lạm dụng, lợi dụng nhiệm vụ được giao để thực hiện các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm các nội quy, quy định của PCHY.

3.1.2.9. Khi đi công tác tại nước ngoài

Tuân thủ đúng chương trình, nội dung làm việc và lịch trình đi lại.

Tuân thủ Luật pháp, Lễ nghi và phong tục tập quán tại nước sở tại. Ứng xử phù hợp theo nghi thức ngoại giao trong quá trình làm việc và giao tiếp.

Thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao phó. Tận dụng cơ hội và thời gian để học hỏi, thu thập tài liệu, kinh nghiệm quý báu về cho đơn vị, cho PCHY.

Gìn giữ, bảo vệ và đề cao các giá trị văn hóa dân tộc, uy tín của PCHY.

3.1.2.10. Đối với môi trường

Luôn cam kết giữ gìn môi trường theo tinh thần: Cùng bảo vệ ngôi nhà chung.

Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tham gia và hưởng ứng các phong trào về bảo vệ môi trường.

Khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị cũng như tại phòng làm việc được bài trí khoa học, thẩm mỹ, luôn sạch sẽ và thoáng mát, đảm bảo đủ 3 yếu tố “Xanh – sạch – đẹp”.

Nội quy, quy định, phương châm hoạt động, mục tiêu chất lượng và sơ đồ phải được treo ở vị trí dễ nhìn, đảm bảo dễ đọc và dễ hiểu.

3.1.2.11. Ứng xử với vệ sinh công sở và môi trường làm việc

Tích cực tham gia trồng cây xanh, chỉnh trang công sở.

Thắp hương, thờ tự đúng nơi quy định; không thắp hương, thờ tự trực tiếp tại phòng làm việc.

Chủ động, nhiệt tình tham gia lao động tình nguyện do cơ quan, đoàn thể tổ chức.

Phối hợp, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân (chuyên trách dọn vệ sinh công nghiệp) thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Tự thực hiện và xây dựng góc làm việc sạch sẽ, văn minh trong phòng làm việc; có ý thức giữ gìn và  nhắc nhở mọi người cùng thực hiện đảm bảo vệ sinh, môi trường trong cơ quan, nơi làm việc.

3.1.2.12. Ứng xử trong gia đình

Luôn kính trên, nhường dưới, hiếu thảo với Ông bà, bố mẹ. Nuôi dạy con cái thành con ngoan, trò giỏi thành những người tốt và có ích cho xã hội. Cuộc sống gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc, xây dựng gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Hướng dẫn, vận động người thân trong gia đình, bè bạn gương mẫu chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong sinh hoạt gia đình. Nhất là vận động gia đình, bè bạn, bà con lối xóm cùng thực hiện cuộc vận động Gia đình tiết kiệm điện và chương trình giờ trái đất hàng năm.

Không để người thân, bè bạn lợi dụng vị trí công tác của mình để trục lợi cá nhân và làm những việc trái Pháp luật.

3.1.2.13. Ứng xử nơi cư trú

Gương mẫu thực hiện đúng chủ trương, chính sách Pháp luật của Nhà nước và các quy định của Chính quyền địa phương nơi cư trú.

Cư xử văn hóa, đúng mực, không phân biệt giàu nghèo, kỳ thị với mọi người chung quanh. Tương thân tương ái, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn.

Cầu thị, tiếp thu các ý kiến đóng góp của chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương nơi cư trú.

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhất là các phong trào, các cuộc vận động quyên góp, từ thiện tại nơi cư trú.

Kiên quyết bài trừ các thói hư, tật xấu, các hủ tục lạc hậu địa phương, các hành vi trái với Pháp luật.

Không lợi dụng các việc riêng tư cá nhân để vụ lợi cho bản thân và gia đình.

3.1.2.14. Ứng xử nơi công cộng

Chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật, quy tắc sinh hoạt nơi công cộng. Tự giác tham gia giữ gìn an ninh trật tự xã hội, tích cực đấu tranh với những hành vi trái Pháp luật, trái với đạo lý và thuần phong mỹ tục người Việt Nam.

Kịp thời thông báo cho cơ quan và các đơn vị có thẩm quyền về các thông tin và hành vi vi phạm pháp luật.

Ứng xử văn minh lịch sự đúng với thuần phong mỹ tục trong giao tiếp. Chia sẻ, giúp đỡ người già, người tàn tật, người bị hoạn nạn, người có hoàn cảnh khó khăn.

Không phô trương để tạo thanh thế cá nhân khi tham gia các hoạt động xã hội.

3.1.2.15. Ứng xử khi giải quyết bất đồng trong nội bộ

Thẳng thắn trao đổi, giải quyết bằng tinh thần cầu thị, tính xây dựng giúp nhau cùng tiến bộ, đặt lợi ích công việc lên trên hết. Trong trường hợp bất đồng trở thành mâu thuẫn nội bộ thì cán bộ quản lý trực tiếp hoặc người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm giải quyết thấu tình đạt lý để không ảnh hưởng đến công việc chung và đoàn kết nội bộ.

Không lợi dụng mâu thuẫn cá nhân và những việc bất đồng để lôi bè kéo phái, lập đồng minh gây mất đoàn kết nội bộ.

3.1.2.16. Các hành vi bị nghiêm cấm

Tuyệt đối không được lợi dụng danh tiếng của PCHY hoặc của EVN NPC, của lãnh đạo PCHY, EVN NPC để giải quyết công việc cá nhân.

Không sử dụng nhãn hiệu EVN để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh trái pháp luật; không tạo các liên tưởng tiêu cực đến nhãn hiệu và hình ảnh EVN; không sử dụng nhãn hiệu để thực hiện các hoạt động đi ngược truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Không trù dập hay có những hành vi chia rẽ, phân loại đối với những người đã có những chính kiến không cùng quan điểm.

Không tham gia cộng tác với các tổ chức hay cá nhân bên ngoài có mâu thuẫn, xung đột lợi ích với PCHY.

Không được uống rượu, bia, dùng các chất kích thích hoặc làm các việc riêng gây mất trật tự, thiếu mỹ quan trong giờ làm việc.

Không tổ chức đánh bạc hay tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

Nghiêm cấm đội mũ Bảo hộ lao động thay vì đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

 

3.2. QUY TẮC ỨNG XỬ VỚI BÊN NGOÀI

3.2.1.  ỨNG XỬ ĐỐI VỚI CƠ QUAN CẤP TRÊN, ĐỊA PHƯƠNG

 3.2.1.1. Cam kết với các cấp ủy đảng và chính quyền.

PCHY cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Nghiêm chỉnh thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính quyền các cấp và các Nghị quyết của Đảng.

Thường xuyên báo cáo, trao đổi, giữ mối quan hệ tốt để tạo được sự ủng hộ và đồng thuận của mọi tổ chức.

3.2.1.2. Cam kết với EVN, EVN NPC.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của EVN, EVN NPC. Phối hợp chặt chẽ và giữ mối quan hệ hài hòa, hợp tác với các cơ quan chức năng, các Ban chuyên môn của EVN, EVN NPC để thực hiện công việc một cách hiệu quả và  thời gian nhanh nhất

Chủ động, kịp thời đề xuất những vấn đề vướng mắc khi thực hiện các quy định của EVN, EVN NPC.

3.2.1.3. Cam kết với địa phương sở tại

Tuân thủ các quy định của chính quyền địa phương sở tại. Động viên, khuyến khích CBCNV tham gia các hoạt động xã hội của địa phương. Phối hợp chặt chẽ với an ninh sở tại để giữ gìn an ninh trật tự cho PCHY, cũng như toàn thể các đơn vị trực thuộc trong PCHY.

Luôn giữ mối quan hệ thân thiện với địa phương khi làm việc.

3.2.2. ỨNG XỬ VỚI KHÁCH HÀNG, VỚI ĐỐI TÁC

3.2.2.1. Ứng xử với khách hàng

Với phương châm “khách hàng là sự tồn tại của chúng tôi”, mỗi CBCNV PCHY  khi giao tiếp với khách hàng phải thể hiện được thái độ thân thiện, sự văn minh lịch sự, tôn trọng khách hàng, tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm và tận tâm.

 Luôn giải quyết công việc đảm bảo đúng quy định của EVN, EVN NPC và của PCHY. Tuyệt đối không phát ngôn tuỳ tiện, lời nói thiếu văn minh, doạ nạt, cửa quyền. Không gây khó khăn, tra hỏi vặn vẹo những điều kiện không có trong quy định khi giao tiếp với khách hàng.

Thường xuyên trau dồi và cập nhật những thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ và quy định của PCHY để đảm bảo cho khách hàng luôn nhận được thông tin chân thực và đầy đủ nhất khi cần trao đổi, ký kết.

 Khi khách hàng có thắc mắc hoặc yêu cầu giải đáp về sử dụng sản phẩm, dịch vụ mà PCHY cung cấp thì mỗi CBCNV theo thẩm quyền kịp thời giải quyết thỏa đáng những yêu cầu đó, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra kết quả đã được thực hiện.

3.2.2.2. Ứng xử với đối tác

Với phương châm “Hợp tác cùng phát triển, xây dựng mối quan hệ với đối tác cũng như coi trọng các đối tác như những người bạn trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hướng đến sự hợp tác dài lâu và cùng phát triển

Luôn giải quyết công việc trên tinh thần tuân thủ Luật pháp và tôn trọng quyền lợi giữa hai bên. Trường hợp xảy ra vướng mắc hay xung đột cần giải quyết trên nguyên tắc công bằng, thiện chí, hợp tác và tôn trọng lợi ích giữa các bên liên quan.

Thái độ ứng xử trọng thị, lịch thiệp đúng nghi thức

Khi làm việc với các đối tác nước ngoài hay đi công tác ở nước ngoài, mỗi CBCNV PCHY tôn trọng, tuân thủ luật pháp, văn hóa của nước bạn, tôn trọng các Hiệp định, thỏa thuận, Biên bản ghi nhớ mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

Tuyệt đối không thực hiện các hành vi ép buộc, níu kéo, lợi dụng nhằm trục lợi cá nhân.

3.2.2.3. Ứng xử với truyền thông

3.2.2.3.1 Đối với truyền thông

Nghiêm túc thực hiện theo quy chế phát ngôn mà PCHY đã ban hành. Mọi vấn đề liên quan đến PCHY thì chỉ người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền từ người có thẩm quyền của PCHY mới được phép cung cấp thông tin và phát ngôn cho truyên thông.

Mọi thông tin cung cấp cho truyền thông phải đảm bảo tính trung thực, kịp thời, đúng quy định của Pháp luật, của EVN, EVN NPC và của PCHY. Nội dung truyền thông phải công khai, minh bạch, dễ hiểu tạo được sự đồng cảm của công luận và đảm bảo lợi ích của PCHY.

3.2.2.3.2 Đối với quảng cáo

Thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về công tác tuyên truyền quảng cáo.

Nội dung quảng cáo: Cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh, nhiệm vụ trọng tâm và quảng bá cũng như tạo dựng hình ảnh của PCHY với trong nước và ngoài nước.

3.3. NGHI THỨC SỬ DỤNG CỜ VÀ TREO CỜ

3.3.1. Vị trí treo cờ

Nghiêm túc thực hiện mọi nghi thức lễ tân Nhà nước đối với việc sử dụng Quốc kỳ và thực hiện việc treo cờ EVN theo quy định của  EVN, EVN NPC.

3.3.2. Nguyên tắc treo cờ

Cờ treo phải phẳng phiu, nguyên dạng, nguyên màu sắc và phải thay thế khi bị rách, biến dạng hoặc bị phai mầu.

Cờ tại Hội nghị phải được treo cao hơn đầu diễn giả.

Cờ EVN phải được treo thấp hơn Cờ Tổ quốc và có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng Cờ Tổ quốc.

Không sử dụng cờ vào bất cứ mục đích nào khác ngoài nghi thức.

Khi cờ không sử dụng được nữa thì phải thu hồi và xử lý theo quy định.

 

3.4. CÁC NGHI THỨC ỨNG XỬ CỤ THỂ

3.4.1. VĂN HÓA CHÀO HỎI

3.4.1.1. Văn hoá chào

Đứng lên khi gặp gỡ một ai đó: Tư thế đứng đĩnh đạc, mắt nhìn thẳng người đối diện thể hiện sự tôn trọng.

 Mỉm cười: Giữ tư thế lưng thẳng, gật đầu chào, luôn đặt nụ cười trên môi khi gặp gỡ và trò truyện với khách hàng và đối tác.

Thể hiện sự giao tiếp bằng mắt: Ánh mắt thân thiện thể hiện thiện chí, nhìn trực diện vào mắt người đối diện (như muốn nói với họ biết sự tập trung sự chú ý và quan tâm đến những gì họ nói).

Chủ động giới thiệu bản thân: Hãy nói với họ bạn là ai (không đứng im và yên lặng như thể ai đó có nhiệm vụ phải giới thiệu họ với bạn trước).

Khi người được chào đang bận giao tiếp với người khác, có thể chỉ cần cười hoặc gật đầu.

Đối tượng

Cách thức chào

Thời điểm chào

Khách hàng /Đối tác

Xin chào Ông/Bà (Anh/Chị)

Tạm biệt Ông/Bà (Anh/Chị)

Bắt tay, cười và chào

Khi khách hàng đến

 

Khi khách hàng về

Cấp dưới chào cấp trên

Chào Anh/Chị

Khi gặp lần đầu trong ngày

Đồng nghiệp

Xin chào Anh/Chị/Em

Khi gặp lần đầu trong ngày

Thứ tự ưu tiên chào: Nhân viên chào cấp trên trước, khi được chào, cấp trên chào lại; Đồng nghiệp cùng cấp: người ít tuổi chào người nhiều tuổi trước.

3.4.1.2. Văn hoá bắt tay

Khi bắt tay, nhìn thẳng vào mắt người đối diện

 Mỉm cười khi bắt tay

Đứng khi được giới thiệu với một người khác

Bắt tay bằng tay phải (Hãy nhớ chuyển cặp, giấy tờ, đồ uống hay điện thoại sang tay trái trước khi gửi lời chào của bạn qua cái bắt tay).

Đứng thẳng và đối diện hoàn toàn với người kia

Bắt tay với tư thế bình đẳng (phụ nữ có thể ngồi) hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau. Chỉ nên siết nhẹ biểu hiện sự nồng ấm thân thiết.

Bắt tay lần lượt từng người theo thứ tự đến trước, đến sau, người cao tuổi hơn, người có chức vụ cao hơn. Khi ở vị trí xã hội thấp hơn, cần chờ đối tác chìa tay trước.

Không cúi lưng hay cầm lấy cả hai tay của người đối diện khi bắt tay.

Không tỏ thái độ khúm núm, dù đối tượng là nhân vật quan trọng đến mức nào.

Không bắt tay quá lâu, lắc mạnh, lắc lia lịa, kèm theo cười nói oang oang, huuênh hoang, toe toét, giơ cả hai tay.

Phải nắm chắc tay, đặc biệt nếu bạn là phụ nữ. Phụ nữ với cái nắm tay chặt, không phải siết mạnh, sẽ để lại ấn tượng tốt hơn và được đánh giá là người tự tin, quyết đoán.

Giữ tay của người kia một vài giây thay vì nắm hờ và bỏ ra ngay. Làm như vậy sẽ mang đến cảm giác gần gũi, thân thiết hơn.

Khi bắt bằng tay phải, tay trái của bạn nên chạm nhanh vào khuỷu tay của người đối diện. Hành động này bổ sung vào sự chân thành và ấm áp của lời chào hỏi.

Hãy bắt đầu nói trước khi buông tay, như “Rất hân hạnh được gặp anh/ chị”…

Khi buông tay, không nên nhìn xuống dưới bởi nó được coi là dấu hiệu của sự phục tùng, hạ thấp bản thân.

Bắt hai tay: Bắt tay kiểu này cũng diễn ra hệt như kiểu trước nhưng nắm cả tay trái. Cách bắt tay này làm tăng diện tích tiếp xúc cơ thể và chỉ nên được sử dụng khi có mối liên hệ cá nhân hay tình cảm với người bắt tay, còn không nó sẽ có cảm giác không chân thành và bị kiểm soát. Vì lí do này nó còn được gọi là kiểu bắt tay chính trị.

Bắt tay quyền lực: Cách bắt tay này thường là dấu hiệu của quyền lực. Quay lòng bàn tay hướng xuống có ý thể hiện việc kiểm soát, trong khi quay lòng bàn tay lên trên có ý thể hiện sự chấp nhận kiểm soát.

Hãy luôn nhớ rằng mục đích của cái bắt tay trong công việc là chào hỏi, tạm biệt, thể hiện sự chúc mừng hay nhất trí về nột vấn đề gì đó. Vì thế,  phải thực hiện nó bằng sự ấm áp, thân thiện và chân thành.

3.4.1.3. Văn hoá giới thiệu và tự giới thiệu

 Giới thiệu:

- Giới thiệu người có địa vị thấp cho người có địa vị cao.

- Giới thiệu tên đi kèm theo chức vụ.

- Giới thiệu người trong cơ quan trước với đối tác/người mới đến (ưu tiên giới thiệu theo chức vụ, tuổi tác).

Tự giới thiệu:
             - Với đối tác, giới thiệu ngắn gọn về tên, bộ phận làm việc tại PCHY.
             - Tránh rườm rà.
             - Thái độ khi giới thiệu: lịch sự, khiêm nhường.

3.4.1.4.Văn hoá trong sử dụng danh thiếp

 Sử dụng danh thiếp:

Cần chuẩn bị trước một ít danh thiếp để khi mới gặp lần đầu có thể trao được danh thiếp ngay/khi đến buổi tiếp khách.

Danh thiếp có thể gửi kèm theo quà tặng, đồ lưu niệm, có thể dùng để thăm hỏi, cảm ơn.

Không dùng danh thiếp đã cũ, nhàu nát, gãy góc, bẩn.

Không viết những thông tin khác trên danh thiếp.

Mẫu danh thiếp được sử dụng thống nhất theo Hồ sơ Nhãn hiệu EVN.

Cách trao, đổi danh thiếp:

Người tự giới thiệu tự đưa danh thiếp trước.

Người được giới thiệu đưa danh thiếp sau khi nhận được danh thiếp của người đối diện.

Đứng lên khi đưa danh thiếp, đưa danh thiếp sao cho người nhận có thể lưu nhớ luôn dễ dàng mọi thông tin sau khi nhận.

Nếu người đối diện đưa danh thiếp trước, nên gật đầu nhẹ khi nhận danh thiếp.

Giữ khoảng cách 1 cánh tay khi nhận danh thiếp. Nhìn và xác nhận lại thông tin trên danh thiếp.

Nếu cần thiết, hỏi thông tin về cách phát âm tên hoặc bất cứ thông tin gì chưa rõ trên danh thiếp.

Khi trao đổi danh thiếp với nhiều người, hãy bắt đầu với người ở vị trí cao nhất.

Khi trao đổi danh thiếp với hai nhóm, hãy bắt đầu với người đứng đầu của cả hai nhóm.

Sắp xếp lại danh thiếp sau khi nhận và làm cách nào đó để ghi nhớ những người đã gặp.

Chú ý đưa danh thiếp tay trái và nhận bằng tay phải.

3.4.2. VĂN HÓA LÀM VIỆC

3.4.2.1.  Văn hóa trang phục khi làm việc:

Mọi CBCNV tuân thủ mặc đồng phục hoặc trang phục bảo hộ lao động theo quy định thống nhất của PCHY. Nhất thiết phải đeo phù hiệu thẻ tên trong thời gian làm việc và trong giao dịch công tác, đi giầy hoặc dép có quai hậu.

Thời gian thực hiện: Tất cả các ngày làm việc trong tuần.

3.4.2.2.  Lễ phục

- Lễ phục của nam:

+ Mùa đông: Comple nam, áo sơ mi, cravat.

+ Mùa hè: Quần âu, áo sơ mi, cravat.

- Lễ phục của nữ:

+ Mùa đông: Comple nữ.

+ Mùa hè: áo dài truyền thống

3.4.2.3.  Văn hóa nơi làm việc:

Giữ gìn cảnh quan nơi làm việc sạch đẹp, văn minh. Chấp hành tốt mọi nội quy, quy chế của cơ quan hoặc nơi làm việc.

 Sắp xếp các vật dụng, dụng cụ và thiết bị làm việc một cách khoa học gọn gàng ngăn nắp, đảm bảo an toàn vệ sinh và phòng chống cháy nổ.

 Không tự ý sử dụng tài liệu, đồ dùng cá nhân của người khác khi chưa có sự đồng ý, cho phép

Tuyệt đối không ăn vặt, hút thuốc lá trong giờ/phòng làm việc.

Tuyệt đối không được chơi điện tử trong giờ làm việc.

Không tụ tập, tán gẫu ồn ào làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Gõ cửa trước khi vào, đóng cửa khi đi ra

Có ý thức tiết kiệm:

      + Điều hòa luôn để ở chế độ hợp lý (25o~26o)

      + Tắt các thiết bị văn phòng sử dụng điện nếu thấy không cần thiết khi ra khỏi phòng hay khi hết giờ làm việc.

3.4.2.4. Văn hóa khi làm việc:

Thực hiện thời giờ làm việc đúng quy định của PCHY;

Khi đi công tác: Đảm bảo đúng thời gian, không chậm trễ, lề mề gây phiền phức cho người cùng đi.

Trường hợp đột xuất nghỉ hoặc đến muộn phải báo cáo với cán bộ quản lý trực tiếp.

Chào/hỏi khi đến/về với thái độ văn minh lịch sự.

Không uống ruợu, bia trong giờ làm việc; không uống các nước có chứa chất kích thích, đồ uống có men trong giờ nghỉ trưa để có ý thức kiểm soát được mọi hành vi của mình và không ảnh hưởng đến công việc buổi chiều và ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Lời nói nhẹ nhàng, ngắn gọn, truyền cảm, tránh cắt ngang lời người khác nói

Thái độ nghiêm túc khi làm việc, nhiệt tình cởi mở khi được trao đổi ý kiến

Luôn có tinh thần trách nhiệm khi làm việc.

3.4.2.5  Văn hóa ứng xử, giao tiếp:

-  Với đối tác: Tuyệt đối trung thành với khẩu hiệu

                                      “Hợp tác cùng phát triển”

               + Chào hỏi – giới thiệu tên – Vị trí công tác

               + Thái độ cư xử lịch thiệp, hòa nhã, đúng nghi thức và phù hợp về hình thức

  - Với khách hàng: Tuyệt đối trung thành với khẩu hiệu

                                    “Khách hàng là sự tồn tại của chúng tôi”.

    + Chào hỏi với thái độ chuẩn mực, có văn hóa

    + Giao tiếp lịch sự, thái độ ân cần cởi mở, biểu hiện sự thân thiện, tôn trọng khách hàng

    + Giải thích rõ ràng, không vòng vo, không đùn đẩy trách nhiệm

    + Không biểu lộ các vấn đề cá nhân trong quá trình giao tiếp

- Với cấp trên:

     + Luôn có thái độ cầu thị, chân thành,

     + Lời nói nhẹ nhàng thể hiện sự tôn trọng, lễ phép với cấp trên.

- Với cấp dưới:

     + Luôn lắng nghe và chia sẻ tạo bầu không khí vui tươi thoải mái

     + Tôn trọng cấp dưới, tạo mọi điều kiện để cấp dưới có thể phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật

- Với đồng nghiệp:

      + Luôn chân thành, cởi mở, vui vẻ, hòa nhã

      + Tôn trọng đồng nghiệp, biết kính trên nhường dưới

3.4.2.6.  Văn hóa điện thoại:

Văn hóa nghe điện thoại

Đối với điện thoại cá nhân (điện thoại di động):  Để chuông vừa nghe tránh làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh; không nói to, cười lớn, diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu; Khi họp: để chuông ở chế độ rung hoặc tắt điện thoại, hạn chế nghe điện thoại trong giờ họp, những công việc cần giải quyết, người nghe phải ra khỏi phòng họp để nghe.

Đối với điện thoại cơ quan (điện thoại bàn):  Để chuông vừa phải, không trả lời muộn quá 3 hồi chuông. Khi nhận điện thoại, câu đầu tiên: Alô + tên đơn vị/tên mình + xin nghe. Giọng nói lịch sự, lắng nghe lời người khác nói. Không cắt ngang giữa chừng câu nói của người khác khi biết người ta định nói gì trước.

  Văn hóa gọi điện thoại

Đối với điện thoại cá nhân (điện thoại di động): Nên nói ngắn gọn, rõ ràng không làm ảnh hưởng đến người xung quanh, giọng truyền cảm để người người nghe hiểu được ý mình định nói.

Đối với điện thoại cơ quan (điện thoại bàn): Câu đầu tiên: Chào hỏi + xưng danh, giọng nói ngắn gọn, rành mạch, truyền cảm để người nghe hiểu được ý mình định nói.

 Khi Nghe hoặc Gọi điện thoại: Không nên tranh cãi qua điện thoại, luôn luôn giữ thái độ bình tĩnh, hòa nhã. Nếu không thể giải quyết qua điện thoại nên gặp trực tiếp để trao đổi.

3.4.3. VĂN HÓA HỘI HỌP

3.4.3.1.  Văn hóa giờ giấc

Đến trước ít nhất 5 phút trước khi cuộc họp bắt đầu

Trong trường hợp vì lý do chính đáng không thể tham gia cuộc họp hoặc đến muộn giờ phải thông báo với người tổ chức cuộc họp ngay khi có thể và trước khi cuộc họp được bắt đầu.

3.4.3.2. Văn hóa lắng nghe

Hiểu rõ những yêu cầu và nội dung cuộc họp nói chung và trách nhiệm của bản thân nói riêng, nếu có những điểm chưa rõ hoặc không đồng ý thì phải trao đổi với người có trách nhiệm tổ chức cuộc họp.

Tuân thủ quy tắc điều hành của người chủ trì cuộc họp.

Không làm việc riêng trong giờ họp như: nói chuyện riêng, đọc sách, báo, chơi trò chơi trên máy điện thoại…

Tôn trọng ý kiến của người khác, không thể hiện thái độ tiêu cực, thiếu tinh thần xây dựng trong khi họp.

Chú ý lắng nghe ý kiến của người khác trước khi trình bày ý kiến của riêng mình.

 3.4.3.3. Văn hóa phát biểu

Đăng ký/đưa ra tín hiệu trước khi phát biểu

Luôn nghĩ về bức tranh toàn cảnh trước khi trình bày ý kiến, chuẩn bị kỹ nội dung trước khi phát biểu ý kiến.

Tránh ngắt lời người khác.

3.4.3.4. Văn hóa điện thoại

 Để điện thoại ở chế độ rung để không ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Hạn chế nghe điện thoại trong giờ họp, trường hợp cần thiết chỉ nghe điện thoại khi thoả mãn 2 điều kiện:

Người nghe điện thoại không phải là người đang thuyết trình, đang phát biểu

+ Không thuộc đối tượng chính của việc thuyết trình, phát biểu.
      Trong trường hợp phải nghe điện thoại, người nghe bắt buộc phải ra khỏi phòng họp. Thời gian gián đoạn khỏi cuộc họp tối đa là 5 phút.

3.4.3.5. Văn hóa trong cuộc họp

3.4.3.5.1 Trong các buổi họp có đối tác

Lãnh đạo cao nhất của Công ty có mặt trong cuộc họp ngồi vào giữa dãy bàn họp phía  bên trong phòng họp.

Đối tác ngồi đối diện với Lãnh đạo (dãy bàn phía ngoài) phòng họp.

Người quan trọng thứ hai của Công ty có mặt trong cuộc họp ngồi phía bên tay phải của lãnh đạo cao nhất.

Các vị trí khác sắp xếp tiếp theo theo thứ tự ưu tiên (ngồi phía bên tay phải quan trọng, phía tay trái kém quan trọng hơn).

3.4.3.5.2 Trong các buổi họp nội bộ

Lãnh đạo cao nhất  ngồi vào ghế chủ toạ được bố trí ở trung tâm của hai dãy bàn họp.

Người quan trọng ngay sau lãnh đạo ngồi ở vị trí bên cạnh phía tay phải của lãnh đạo.

Tiếp đến người quan trọng tiếp ngồi phía tay trái cạnh lãnh đạo

Các vị trí khác sắp xếp tiếp theo theo thứ tự ưu tiên (ngồi phía bên tay phải quan trọng, phía tay trái kém quan trọng hơn).

3.4.4. ĐI CÔNG TÁC

3.4.4.1. Văn hoá giờ giấc

Luôn có mặt trước khi chuyến đi công tác bắt đầu tổi thiếu 5 phút để mọi người trong đoàn công tác nắm được số lượng người có mặt. Hiểu rõ được mục đích của chuyến đi công tác và chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan đến những vấn đề mà đoàn công tác sẽ làm việc.

Nếu đột xuất không thể tham dự đoàn công tác được vì lý do chính đáng phải báo cáo ngay với Trưởng đoàn hoặc người giữ chức vụ cao nhất trong cơ quan có mặt trong chuyến đi công tác đó.

3.4.4.2. Văn hóa ngồi trong ô tô

 Người có chức vụ cao nhất ngồi bên phải hàng ghế sau của xe, tiếp đó là người quan trọng thứ 2 ngồi ở vị trí tay trái người lãnh đạo cao nhất. Trường hợp đặc biệt có thể xếp ba người ngồi ghế sau nhưng người ngồi giữa là người có chức vụ thấp hơn so với hai người ngồi bên cạnh.

Cán bộ nhân viên hoặc thư ký, phiên dịch viên đi cùng ngồi ghế cùng hàng với lái xe. Cán bộ nhân viên đi cùng (trừ phụ nữ) khi xe dừng, xuống xe trước và mở cửa cho lãnh đạo.

Lãnh đạo có phu nhân đi cùng thì phu nhân ngồi ở vị trí danh dự, lãnh đạo ngồi bên tay trái phu nhân và khi dừng xe cán bộ đi cùng (trừ phụ nữ) xuống trước mở cửa xe cho phu nhân xuống trước, sau đó lãnh đạo xuống sau.

Trong chuyến đi công tác, nên ngồi đúng vị trí đã được sắp xếp, có thái độ văn minh, lịch sự tôn trọng mọi người xung quanh.

Tuyệt đối không hút thuốc lá trong ô tô.

3.4.5. VĂN HÓA ĂN UỐNG (tham dự tiệc và tổ chức tiệc)

Tuỳ theo nội dung buổi tiệc để lựa chọn trang phục cho phù hợp đáp ứng được tiêu chí trang phục: lịch sự, trang nhã và thoải mái để tự tin trong giao tiếp.

Lựa chọn vị trí ngồi phù hợp và tương xứng với địa vị của các khách mời xung quanh.

Tham gia vào bữa tiệc phải ngồi với tư thế đoàng hoàng, tự nhiên tạo nên phong thái tự tin và tự chủ trong mọi hành động của mình.

Trong quá trình dự tiệc chủ động giao lưu, học hỏi, thái độ giao tiếp niềm nở, cởi mở và thân thiện. Khi giao lưu văn hóa văn nghệ cần tự chủ động giao lưu.

Trong lúc dự tiệc giao lưu cần có mặt liên tục tới khi các đồng chí Lãnh đạo chia tay, kết thúc buổi tiệc thì các thành viên tham dự buổi tiệc mới đứng lên (trừ trường hợp đặc biệt phải báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Công ty thì mới được ra về trước).

Khi ăn, không dùng tay bốc trực tiếp vào thức ăn.

Thức ăn phải được đặt vào bát hoặc đĩa riêng rồi mới được ăn. Tuyệt đối không gắp thức ăn trực tiếp đưa vào miệng. Nên ăn nhẹ nhàng và tế nhị, tránh gây tiếng động trong lúc nhai thức ăn.

Để nhân viên phục vụ dọn bát, đĩa đã dùng xong. Không tự ý đẩy sang bên cạnh phía khách ngồi hoặc sắp xếp lại bàn tiệc.

Không ép khách cùng dự tiệc uống các loại đồ uống có men và nồng độ cồn cao, đặc biệt là những vị khách giữ cương vị lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo các cấp Bộ, Ngành, những vị khách là đối tác trong công việc, là người nước ngoài,… Bản thân không được uống quá nhiều dẫn đến những hành động làm mất tác phong, tư cách…

Tránh tình trạng không giao tiếp, chỉ chú tâm vào việc ăn uống. Cần chú ý, quan sát tế nhị bàn tiệc để làm chủ trong mọi tình huống.

Hoà nhập, nói chuyện vui vẻ, cởi mở và thân thiện trong mọi chủ đề. Tránh việc vừa nhai thức ăn vừa nói chuyện gây mất mỹ quan. Không bàn bạc quá sâu vào vấn đề riêng tư, chính trị,… tránh tiết lộ bí mật của cơ quan mình.

Khi có điện thoại, có việc muốn ra ngoài phải nhẹ nhàng đứng lên đi ra ngoài. Không gây tiếng động khi xê dịch ghế ngồi, không gây chú ý cho người khác.

 Sử dụng khăn ăn nhẹ nhàng và kín đáo khi đã dùng xong bữa. Gấp phần khăn dính thức ăn, son môi… vào phía trong. Khi dùng tăm phải dùng tay còn lại che miệng. Quan sát chung bàn tiệc để không kết thúc quá nhanh hoặc quá chậm so với mọi người đặc biệt không kết thúc trước khách được mời tiệc.

Kết thúc bữa tiệc, cần bắt tay chào tạm biệt và không quên nói lời tạm biệt, cám ơn./.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Chủ tịch Công đoàn bộ phận của đơn vị mình phổ biến tới toàn thể CBCNV của đơn vị biết và thực hiện tốt Quy tắc này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề chưa phù hợp hoặc cần bổ sung, sửa đổi, các đơn vị phản ánh về Trường trực Bộ phận Thi đua- Tuyên truyền (P1) bằng văn bản để tập hợp trình Giám đốc Công ty bổ sung sửa đổi kịp thời.

Văn Phòng Công ty thực hiện chức năng kiểm tra, theo dõi và đánh giá việc chấp hành bộ Quy tắc ứng xử với tập thể và cá nhân.

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Hưng Yên với nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025
Ngành điện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nếu sai sót để hóa đơn tiền điện của khách hàng tăng bất thường
Chùm ảnh: Phó Tổng Giám đốc EVNNPC kiểm tra tình hình cấp điện và động viên CBNV PC Hưng Yên trong mùa nắng nóng
Chùm ảnh: Thợ điện Hưng Yên những ngày nắng khốc liệt
Phó Tổng Giám đốc EVNNPC kiểm tra tình hình cung cấp điện trong mùa nắng nóng tại Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình
EVNNPC triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn
Lý do nào dẫn đến hóa đơn tiền điện có nguy cơ tăng cao mùa nắng nóng ?
Khuyến khích cài đặt Bài ca truyền thống ngành Điện lực Việt Nam làm nhạc chờ điện thoại di động
Nắng nóng cao điểm, EVNNPC khuyến cáo người dân sử dụng tiết kiệm điện
Hết tháng 5/2020, EVNNPC đã thực hiện miễn/giảm 1.176,10 tỷ đồng tiền điện do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid cho khách hàng

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : AlycePreece0
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 3360

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Wednesday, July 8, 2020