Công ty Điện lực Hưng Yên đẩy mạnh xây dựng hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh
 
2018-02-28 14:50:45

 

“Văn hoá an toàn tại nơi làm việc là văn hoá trong đó quyền có một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh của người lao động được tất cả các cấp tôn trọng. Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động đều tham gia tích cực vào việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn và vệ sinh thông qua hệ thống các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ được xác định. Trong đó, nguyên tắc phòng ngừa được đặt vào vị trí ưu tiên hàng đầu".

          Văn hóa an toàn trong sản xuất ở Việt Nam là nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi của hoạt động ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, mà ở đó mọi người có nhận thức đúng đắn về ATVSLĐ, coi việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh, phòng chống TNLĐ, BNN cho NLĐ là quyền rất cơ bản – nhân quyền cần được tôn trọng. Các quy định của pháp luật, các chính sách về ATVSLĐ cũng như các giá trị của truyền thống dân tộc Việt Nam cần được mọi người nắm vững, có thái độ và hành vi ứng xử đúng. Để từ đó mỗi cá nhân thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, có cam kết rõ ràng, tự giác và hợp tác cùng nhau thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, và chương trình hành động, lấy biện pháp phòng ngừa làm ưu tiên hàng đầu, kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm để làm cho công tác ATVSLĐ ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Để hoạt động ATVSLĐ là một sự nghiệp ATVSLĐ có văn hóa, có tính nhân văn cao, phù hợp với thời kỳ phát triển mới của đất nước và trở thành một tài sản vô giá, một truyền thống quý báu của doanh nghiệp.

Từ năm 2014, thực hiện chỉ thị của Tổng giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Hưng Yên đã triển khai xây dựng văn hóa an toàn lao động với các chủ đề: Năm văn hóa an toàn lao động  – Kỷ luật lao động – Đảm bảo an toàn lao động – Ý thức và trách nhiệm và đã đạt được nhiều kết quả, đảm bảo an toàn trong sản xuất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, điều kiện lao động không ngừng được cải thiện.

Phát huy những thành tích đạt được trong công tác ATVSLĐ, năm 2018 Công ty Điện lực Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong các đơn vị, với trọng tâm đảm bảo an toàn lao động, kỷ luật lao động , nâng cao ý thức và trách nhiệm các cấp trong công tác ATVSLĐnhằm đạt mục tiêu đảm bảo an toàn lao động, không ngừng cải thiện điều kiện lao động. Công ty xây dựng kế hoạch với các giải pháp cụ thể nhằm đạt mục đích, yêu cầu:

          Nhóm các giải pháp trong công tác quản lý ATVSLĐ       

          - Duy trì việc đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị kiểm soát công tác trên lưới hàng ngày, hàng tuần, thực hiện kiểm soát điện bằng hình ảnh, bằng điện thoại và trực tiếp tại hiện trường công tác; Nâng cao chất lượng lập, duyệt PATCTC&BPAT, phiếu công tác, lệnh công tác, phiếu thao tác.

          - Nâng cao chất lượng sinh hoạt an toàn đầu giờ, phổ biến biện pháp an toàn đối với từng công việc; tạo nên một thói quen an toàn trước khi làm việc; tăng cường công tác kiểm tra quản lý tại các đơn vị.

- Triển khai tốt các biện pháp, giải pháp khắc phục về công tác KTAT, những nguy cơ gây mất an toàn trong môi trường làm việc của người lao động; từng bước cải tạo môi trường làm việc, cơ sở hạ tầng lưới điện.  Luôn ưu tiên đặt an toàn lên hàng đầu, an toàn là trên hết khi triển khai công việc, kể cả đối với các công việc xử lý sự cố mang tính đột xuất.

- Trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn chất lượng tốt, gọn nhẹ và phù hợp, mua sắm trang bị BHLĐ, phương tiện bảo vệ cá nhân bền đẹp, nâng cấp, trang cấp các phương tiện tiên tiến cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu công việc; nghiên cứu các giải pháp công nghệ, ứng dụng, trang bị các công cụ dụng cụ sản xuất tiến tiến giảm sức lao động và nguy cơ mất an toàn. Áp dụng khoa học công nghệ tự động hóa vào SXKD điện, nhằm tiết giảm lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.Xây dựng các qui định đảm bảo an toàn cho công tác sửa chữa nóng lưới điện nhằm giảm thiểu thời gian cắt điện công tác, nâng cao chất lượng cung cấp điện năng.

          - Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đột xuất hiện trường; Thực hiện đầy đủ và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra ATVLSLĐ tại đơn vị  nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục các tồn tại, nguy cơ mất an toàn và kịp thời đưa ra các giải pháp cải thiện, khắc phục.

          - Nâng cao chất lượng công tác tự đánh giá nguy cơ rủi ro và biện pháp phòng tránh.

          - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ người quản lý tới người lao động; quản lý kiểm soát chặt chẽ sức khỏe người lao động trước khi thực hiện công việc, phân công công việc cụ thể và phù hợp đối với  người lao động có sức khỏe yếu. Bổ sung nhân sự trực tiếp sản xuất phù hợp với sự tăng trưởng của lưới điện, đào tạo lại để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu vào khi tuyển dụng.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo TNLĐ, BNN, báo cáo công tác ATVSLĐ một cách kịp thời đầy đủ theo quy định của nhà nước; thực hiện điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn lao động, kịp thời phổ biến cho người lao động rút kinh nghiệm.

- Thống kê theo dõi đầy đủ diễn biến, rút kinh nghiệm các vụ sự cố để theo dõi, đánh giá, tìm ra các giải pháp phòng ngừa đúng đắn, không để xảy ra các vụ tai nạn lao động tương tự trước đó.

- Thực hiện chế tài xử phạt trong xử lý trách nhiệm trong công tác an toàn, trừ điểm trong xét thưởng vận hành an toàn điện.

 Nhóm các giải pháp trong công tác huấn luyện

- Tiếp tục kiểm soát để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện ATVSLĐ, huấn luyện QTATĐ định kỳ. Nâng cao chất lượng huấn luyện ATVSLĐ cho các cấp quản lý nhận thức đầy đủ về ATVSLĐ.

 - Chỉ đạo các đơn vị thực hiện diễn tập xử lý sự cố, diễn tập an toàn, diễn tập công tác PCTT&TKCN (Ba trong Một) trong quý 1 hàng năm.

 Nhóm các giải pháp trong công tác tuyên truyền

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo tới CBCNV; phối hợp với tổ chức Công đoàn, đoàn thể các cấp tuyên truyền cho CBCNV không sử dụng rượu, bia trước và trong giờ làm việc, đảm bảo tuyệt đối an toàn khi tham gia giao thông.

- Thúc đẩy các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) tham gia công tác động viên, tuyên truyền về ATVSLĐ; đặc biệt phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, xây dựng Đoàn thanh niên là nòng cốt trong các hoạt động phong trào tuyên truyền về ATVSLĐ.

        - Hưởng ứng, tuyên truyền tháng hành động về ATVSLĐ và ngày toàn dân PCCC hàng năm.

        - Thực hiện công tác tuyên truyền sâu, rộng công tác ATVSLĐ, tuyên truyền BV HLATLĐCA trong CBCNV và bà con nhân dân, học sinh các trường học khu vực có các dường dây cao áp đi qua.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, từng bước thay đổi ý thức, thái độ và tạo niềm tin cho người lao động khi họ là một phần trong nỗ lực đảm bảo an toàn lao động.Xây dựng truyền thống văn hóa doanh nghiệp, nhận diện thương hiệu, gìn giữ bản sắc và uy tín của doanh nghiệp gắn liền với ATVSLĐ.

Để xây dựng thành công văn hóa an toàn trong Công ty là một chặng đường dài, nhiều khó khăn, thách thức, cần sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, từ người lãnh đạo quản lý đến từng CBCNV trực tiếp lao động, cần sự ủng hộ của nhiều đơn vị các cấp, các tổ chức đoàn thể, có vậy văn hóa an toàn sớm được hình thành và phát triển như mong đợi, đóng góp vào sự phát triển bền vững và tạo dựng thương hiệu của Công ty Điện lực Hưng Yên mang lại lợi ích cho gia đình CBCNV nói riêng và lợi ích cho toàn thể xã hội nói chung.

Nguyễn Văn Tuấn-  Phòng An toàn 

 

 
Tin cùng thư mục :
Màu áo cam thương mến
Điện lực Yên Mỹ luôn phấn đấu thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ, PCCN, PCTT&TKCN
Gương người tốt việc tốt, sự chung tay của mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong công tác an toàn lao động
An toàn vệ sinh viên gương mẫu của Điện lực phù Tiên
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ATVSLĐ thông qua Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2018 tại PC Hưng Yên
PC Hưng Yên tổ chức thành công Hội thi ATVSV Giỏi năm 2018
Điện lực Văn Lâm tổ chức hội nghị cung ứng sử dụng điện an toàn và PCCN trong khu dân cư
Hội nghị truyền hình trực tuyến về công tác an toàn vệ sinh lao động
Công ty Điện lực Hưng Yên tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy
Điện lực Thành Phố Hưng Yên hoàn thành kế hoạch huấn luyện thợ điện năm 2018

 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Saturday, January 19, 2019