Giải đáp các câu hỏi thường gặp trong tháng điều chỉnh giá điện năm 2017
 
2017-12-18 14:17:03

 

Câu 1: Việc quy định giá bán điện và quy định thực hiện giá bán điện là do cấp nào quyết định?

Trả lời:

Bộ Công Thương là cấp ra quyết định về giá bán điện và quy định thực hiện giá bán điện.

Câu 2. Cơ sở của việc điều chỉnh giá điện và tính toán các mức giá cho đợt điều chỉnh này ?

Trả lời:

Cơ sở của việc điều chỉnh giá điện

- Giá thành SXKD điện năm 2016 đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi Tổ công tác liên Bộ ngành, thực hiện năm 2017.

- Các yếu tố tăng giảm chi phí đầu vào cũng đã góp phần trong việc cần thiết phải điều chỉnh giá.

- Việc điều chỉnh giá cũng được tính toán để tác động đến GDP, CPI, sản xuất và đời sống nhân dân trong nước ở mức thấp nhất.

- Và đặc biệt, phương án điều chỉnh giá đã được báo cáo Thủ tướng và được Thủ tướng cho phép.

Cơ sở của việc tính toán các mức giá cho đợt điều chỉnh này

Giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện được xây dựng theo cơ cấu biểu giá quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg; và quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg (trường hợp cơ cấu tiêu thụ điện thay đổi. Căn cứ mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh theo thẩm quyền, giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện được điều chỉnh trong phạm vi +/- 2% so với tỷ lệ được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg) và giá bán lẻ điện bình quân được duyệt là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Câu 3: Trong phương án điều chỉnh giá điện lần này đã tính đến các hộ nghèo, hộ chính sách?

Trả lời:

Nguyên tắc điều chỉnh giá điện lần này có nội dung: Hộ nghèo không hoặc ít phải trả thêm tiền điện (đây cũng là nguyên tắc thị trường - doanh nghiệp kinh doanh nhưng có vai trò của Nhà nước thực hiện an sinh xã hội). Vì vậy, tỷ lệ phần trăm của mức giá bán điện cho nhóm khách hàng sinh hoạt theo các bậc được điều chỉnh giảm 2% so với quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg. Theo tính toán tiền điện tăng thêm bình quân của mỗi hộ tiêu thụ 50 kWh/tháng là 3.575 đồng; tiền điện tăng thêm bình quân của mỗi hộ tiêu thụ 100 kWh/tháng là 7.300 đồng.

Biểu giá điện lần này cũng đã tính đến ảnh hưởng đối với các hộ nghèo, hộ chính sách nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc hỗ trợ các hộ nghèo, hộ chính sách. Thực hiện quy định tại khoản 6, 7 Điều 3 Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg, theo đó, hộ nghèo và hộ chính sách xã hội tiếp tục được hỗ trợ hàng tháng số tiền là 51.000 đồng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh (theo mức giá bậc 1 hiện hành). Theo số liệu của Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách nhà nước) thì năm 2015 kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ CSXH là 2.230 tỷ đồng. Theo tính toán, kinh phí từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội dự kiến sẽ tăng thêm khoảng là 100 tỷ đồng.

Câu 4. Tại sao lại chọn thời điểm cuối năm để tăng giá? Điều này có gây sức ép nhiều đến chỉ số lạm phát? Chỉ số CPI sẽ bị tác động thế nào?

Trả lời:

Việc điều chỉnh giá điện lần này, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, còn xét đến thực tế giá điện chưa được điều chỉnh từ 16/3/2015 tới nay. Bộ Công Thương đã nhiều lần tổ chức họp với Bộ Tài chính, EVN xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năm 2017, các chi phí còn treo chưa được tính vào giá điện, căn cứ vào chi phí giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2016 mà Tổ công tác liên ngành đã kiểm tra trong thời gian qua cũng như các chỉ đạo liên quan của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng phương án điều hành giá điện năm 2017. Phương án giá điện cũng đã được nhiều lần thảo luận tại các cuộc họp của Ban chỉ đạo điều hành giá và gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Phương án giá điện đã được hoàn thiện sau khi tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, trình Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh.

Phương án giá điện đã được xây dựng theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, tác động ít nhất lên việc tăng chỉ số giá tiêu dùng và giảm tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá ảnh hưởng của các phương án giá điện tính toán. Với phương án giá điện tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành từ đầu tháng 12/2017, tác động theo kết quả tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:

- Năm 2017: Giá điện tăng sẽ trực tiếp làm tăng chỉ số giá sản xuất (PPI) khoảng 0,07%, tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 0,08% và làm giảm tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 0,014%.

- Năm 2018: Giá điện tăng sẽ trực tiếp làm tăng PPI khoảng 0,125%, tăng CPI khoảng 0,10% và làm giảm tăng trưởng GDP khoảng 0,166%.

Như vậy, việc điều chỉnh giá điện không ảnh hưởng lớn tới CPI và GDP.

 

Câu 5. Việc điều chỉnh giá điện lần này tác động cụ thể đối với từng nhóm khách hàng?

Trả lời:

a) Giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện được xây dựng theo cơ cấu biểu giá quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg và quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg (trường hợp cơ cấu tiêu thụ điện thay đổi, căn cứ mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh theo thẩm quyền, giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện được điều chỉnh trong phạm vi +/- 2% so với tỷ lệ được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg), cụ thể:

- Giá bán điện cho nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ: Thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển ngành du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ mức giá điện tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh du lịch. Do ngành dịch vụ du lịch hiện nay là một ngành thuộc nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ nên nhằm thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP, tỷ lệ phần trăm của mức giá bán điện cho nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ được điều chỉnh giảm 2% so với quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg. Giá bán điện cho nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ sau khi được điều chỉnh tăng bình quân khoảng 5,7% thấp hơn so với mức tăng của giá bán điện bình quân. Sau khi điều chỉnh, tỷ lệ giá bán điện bình quân cho kinh doanh dịch vụ bằng 150,9% so với giá bán điện bình quân.

- Tỷ lệ phần trăm của mức giá bán điện cho nhóm khách hàng sản xuất được điều chỉnh giảm 0,64% so với quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg. Sau khi điều chỉnh, tỷ lệ giá bán điện bình quân cho sản xuất tăng khoảng từ 1,4% đến 6,4% thấp hơn so với mức tăng của giá bán điện bình quân; và có tỷ lệ bằng 91,3% so với giá bán điện bình quân.

- Tỷ lệ phần trăm của mức giá bán điện cho nhóm khách hàng sinh hoạt theo các bậc được điều chỉnh giảm 2% so với quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg. Sau khi điều chỉnh, tỷ lệ giá bán điện bình quân cho sinh hoạt tăng từ 4 - 4,4% so với mức tăng của giá bán điện bình quân; và có tỷ lệ bằng 109,2% so với giá bán điện bình quân.

+ Theo tính toán tiền điện tăng thêm bình quân theo mức tiêu thụ là:

Hộ tiêu thụ tới 50 kWh/tháng là 3.250 đồng;

Hộ tiêu thụ tới 100 kWh/tháng là 6.600 đồng;

Hộ tiêu thụ tới 200 kWh/tháng là 13.800 đồng;

Hộ tiêu thụ tới 300 kWh/tháng là 23.600 đồng

Hộ tiêu thụ tới 400 kWh/tháng là 34.800 đồng

+ Biểu giá điện lần này cũng đã tính đến ảnh hưởng đối với các hộ nghèo, hộ chính sách nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc hỗ trợ các hộ nghèo, hộ chính sách. Thực hiện quy định tại khoản 6, 7 Điều 3 Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg, theo đó, hộ nghèo và hộ chính sách xã hội tiếp tục được hỗ trợ hàng tháng số tiền là 51.000 đồng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh (theo mức giá bậc 1 hiện hành). Theo số liệu của Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách nhà nước) thì năm 2015 kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ CSXH là 2.230 tỷ đồng. Theo tính toán, kinh phí từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội dự kiến sẽ tăng thêm khoảng là 100 tỷ đồng.

- Tỷ lệ phần trăm của mức giá bán điện cho nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp được điều chỉnh giảm 1% so với quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg. Sau khi điều chỉnh, tỷ lệ giá bán điện bình quân cho nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp tăng 4,97% - thấp hơn so với mức tăng của giá bán điện bình quân; và có tỷ lệ bằng 99,1% so với giá bán điện bình quân.

b) Giá bán buôn điện nông thôn; khu tập thể, cụm dân cư; khu công nghiệp; giá bán buôn điện cho sinh hoạt tại tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt được tính trừ lùi từ các mức giá bán lẻ điện căn cứ theo mức hiện hành tính toán tại Quyết định số 2256/QĐ-BCT có cộng thêm mức trượt theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến cho năm 2018 là 4%.

Câu 6: Giá điện điều chỉnh sẽ ảnh hưởng thế nào đến người nghèo?

Trả lời:

Với mức giá điện điều chỉnh dự kiến tăng 6,08% thì đối với các hộ dân có thu nhập thấp với mức tiêu thụ điện sinh hoạt đến 50kWh/tháng thì chỉ phí tiền điện phải trả tăng thêm với mức 4.500 đồng/tháng. Đối với các hộ dân tiêu thụ điện ở mức đến 100kWh/tháng mức chi trả tăng thêm 9.172 đồng/tháng.

Câu 7. Bộ Công Thương sẽ có kịch bản nào đối phó với cơn sốt giá cả, một số mặt hàng có nguy cơ té nước theo mưa?

Trả lời:

Việc điều chỉnh giá bán điện lần này được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi Tổ công tác liên Bộ, trong đó có xem xét đến các yếu tố tăng giảm chi phí đầu vào và các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 và chi phí ước thực hiện năm 2017 theo quy định tại Quyết định số Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán điện lẻ bình quân.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác thông tin, truyền thông để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ và ủng hộ chủ trương điều hành giá điện của Chính phủ.

Về phần công việc của Bộ Công Thương, Bộ sẽ chỉ đạo và yêu cầu EVN và các đơn vị thành viên thực hiện tốt công tác áp giá điện đúng đối tượng và mục đích sử dụng điện, tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Câu 8: Trong lần điều chỉnh giá điện lần này, EVN đã tính toán điều chỉnh dựa trên các yếu tố nào?

Trả lời:

Căn cứ theo Quyết định 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, EVN đã tính toán giá điện dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đầu vào sản xuất điện, cụ thể như sau :

Các yếu tố làm giảm chi phí sản xuất điện:

Do giá dầu trong nước và quốc tế bình quân các năm 2015, 2016 và 9 tháng đầu năm 2017 giảm so với giá dầu trong phương án giá ngày 16/3/2015.

Các yếu tố làm tăng chi phí sản xuất điện:

- Do giá than tăng từ ngày 24/12/2016 so với giá than trong phương án giá ngày 16/3/2015 với mức tăng bình quân khoảng 5,7%.

- Do điều chỉnh giá khí trên bao tiêu (tính theo cơ chế thị trường từ 01/1/2015 nhưng không thấp hơn giá khí miệng giếng kể từ tháng 01/2016), bổ sung nguồn khí Đại Hùng có giá cao cùng với tăng giá khí trong bao tiêu theo lộ trình nên giá khí bình quân năm 2017 của các nhà máy điện sử dụng khí Nam Côn Sơn, Hải Thạch – Mộc Tinh và Thiên Ưng – Đại Hùng tăng nhẹ so với giá khí trong phương án giá ngày 16/3/2015.

- Do tỷ giá bình quân các năm 2015, 2016 và 9 tháng đầu năm 2017 tăng so với tỷ giá trong phương án giá ngày 16/3/2015, bình quân khoảng 2,4%/năm.

- Do bổ sung quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các đơn vị sản xuất thủy điện thực hiện theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017, có hiệu lực từ 01/9/2017 (mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được áp dụng từ ngày 01/9/2017 với mức thu 1% được tính trên 70% giá bán lẻ điện bình quân hiện hành).

- Khoản chênh lệch tỷ giá theo hợp đồng mua bán điện năm 2016 của các nhà máy điện khoảng 2.642,54 tỷ đồng (theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BCT). Phân bổ một phần chênh lệch tỷ giá chưa phân bổ vào giá thành sản xuất kinh doanh điện đến ngày 31/12/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia vào năm 2017 với giá trị 784,08 tỷ đồng trong tổng giá trị đến ngày 31/12/2016 là 2.352,251 tỷ đồng.

Giá điện điều chỉnh lần này vẫn chưa phân bổ khoản chênh lệch tỷ giá theo hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện từ năm 2015 về trước theo quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BCT và Thông tư số 56/2014/TT-BCT.

 

Câu 9: Việc điều chỉnh giá điện lần này sẽ tác động, ảnh hưởng như thế nào đến từng loại nhóm khách hàng sinh hoạt?

Trả lời: Việc thay đổi giá bán điện này tác động đến các hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt như sau:

-         Với mức sử dụng điện 50 kWh: tăng thêm 3.520 đ

-         Với mức sử dụng điện 100 kWh: tăng thêm 6.600 đ

-         Với mức sử dụng điện 200 kWh: tăng thêm 13.800 đ

-         Với mức sử dụng điện 300 kWh: tăng thêm 34.800 đ

-         Với mức sử dụng điện 400 kWh: tăng thêm 46.200 đ

Câu 10: Việc điều chỉnh giá điện sẽ kéo theo giá các mặt hàng có đầu vào là điện tăng, như vậy có ảnh hưởng đến chỉ tiêu lạm phát và tốc độ điều chỉnh trưởng của cả năm không ?

Trả lời:

Mức đề xuất điều chỉnh giá điện đợt này đã được Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư thẩm định và căn nhắc kỹ lưỡng và cả thời điểm dự kiến  điều chỉnh tăng giá nhằm giảm thiểu tối đa tác động lên  các chỉ tiêu và GDP và CPI.

Theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi giá bán điện bình quân được điều chỉnh tăng trong khoảng từ 3,98% - 6,09% so với giá bán điện hiện hành từ 01/10/2017 sẽ dẫn đến việc tăng chỉ số giá tiêu dùng trong 3 tháng cuối năm 2017 khoảng từ 0,11% - 0,16%, làm tăng chỉ số giá sản xuất trong khoảng từ 0,29% - 0,44% và làm giảm tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước trong khoảng từ 0,0425% - 0,0625%. Tuy nhiên thời điểm điều chỉnh giá hiện nay vào thời điểm cuối thang 11 hoặc đầu tháng 12/2017 (khoảng 1 tháng cuối năm 2017) nên việc ảnh hưởng đến các chỉ tiêu và CPI và GDP là không đáng kể và trong năm 2017 vẫn đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát CPI bình quân 4%, đồng thời, có thể chủ động trong công tác điều hành giá cả năm 2018.

 

Tổng hợp: Đinh Thị Hồng – Phòng Kinh Doanh

 

 
Tin cùng thư mục :
EVNNPC triển khai cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4
Sửa đổi bổ sung quy định về kiểm tra hoạt động điện lực
LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG TẠI CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN
LƯU ĐỒ THỰC HIỆN CẤP ĐIỆN MỚI THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (Khách hàng chuyên dùng có tổng công suất trạm biến áp đến 2.000kVA)
LƯU ĐỒ THỰC HIỆN CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP
QUY ĐỊNH DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
QUY ĐỊNH DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
Điện lực Ân Thi chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
Điện lực Văn Lâm: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
Công ty Điện lực Hưng Yên ứng dụng ZALO trong công tác dịch vụ khách hàng

 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Friday, January 18, 2019