Trinh tu - Thu tuc cap dien Trung ap (moi)
Minimize

     TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP

KHI KHÁCH HÀNG THUÊ ĐƠN VỊ NGOÀI NGÀNH ĐIỆN THIẾT KẾ, THI CÔNG 

TT

Các bước thực hiện

Thời gian thực hiện khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ của KH

(ngày làm việc)

Trách nhiệm

thực hiện

Hồ sơ

khách hàng cần chuẩn bị

Công ty/

Điện lực

Cơ quan quản lý Nhà nước

B1

Tiếp nhận các yêu cầu cấp điện của khách hàng

 

0,5 ngày làm việc

 

- Phòng  GDKH

- Khách hàng

Các biểu mẫu theo Phụ lục 1

B2

Khảo sát hiện trường

 

1,5 ngày làm việc

 

- P4/P2-ĐL thực hiện theo lịch phòng GDKH đã hẹn

- Khách hàng phối hợp

 

B3

Xác định sự phù hợp Quy hoạch điện

 

 

Theo quy định: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của KH

 - Theo quy định

- Khách hàng

Bản xác định sự phù hợp quy hoạch điện đối với các dự án ngoài Quy hoạch - Sở Công Thương cấp.

B4

Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật

 

 

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đấu nối

 

-P4/P2-ĐL thực hiện theo phân cấp

- Khách hàng

 

B5

 Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện (Nếu sai khác so với thỏa thuận đã ký, quay lại Bước 4)

 

 

 

Theo quy định: Không quá 05 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp ngầm

- Cơ quan quản lý Nhà nước được UBND tỉnh Hưng Yên quy định thỏa thuận vị trí cột/trạm điện ...

 - Khách hàng

 

B6

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình điện

 

Ký kết các hợp đồng dịch vụ: Giám sát, thí nghiệm, nghiệm thu, thuê dịch vụ quản lý vận hành/đào tạo (nếu có)

 

05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc Thỏa thuận đấu nối và các phương án kỹ thuật

Theo quy định: Không quá 07 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày đối với lưới điện trung áp ngầm, cam kết bảo vệ môi trường.

- Cơ quan quản lý Nhà nước được UBND tỉnh Hưng Yên quy định cấp phép

-Phòng GDKH tư vấn, dự thảo và ký KH  các HĐ dịch vụ

 - Khách hàng

Giấy phép thi công xây dựng - cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương cấp.

B7

Thi công

xây dựng công trình điện

 

 

 

 

- Khách hàng

- ĐL thực hiện giám sát theo hợp đồng (nếu có)

 

B8

Nghiệm thu, đóng điện công trình và ký kết HĐMBĐ

 

 

 

Không quá 06 ngày làm việc

 

- ĐL nghiệm thu nguội (bước 1); PCHY nghiệm thu đóng điện (bước 2)

- Khách hàng

Hồ sơ theo Phụ lục 2

 

Tổng thời gian thực hiện

Không quá 10 ngày làm việc

Không quá 18 ngày làm việc

 

 

 

           Các loại hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị theo từng bước (có biểu mẫu kèm theo) trong 2 phụ lục dưới đây:

 

Phụ lục 1:

Hồ sơ đề nghị cấp điện - thỏa thuận đấu nốivà các giải pháp kỹ thuật

I. Hồ sơ đề nghị cấp điện gồm:

1. Giấy đề nghị mua điện/Công văn đề nghị mua điện (PCHY.P9.QT.01.B.01)

2.        Một  bn sao ca mt trong các loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện:

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở đối với Khách hàng sinh hoạt); Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm.

            Trường hợp khách hàng không có bất cứ một trong các loại giấy tờ nêu trên thì giấy đề nghị mua điện cần xác nhận về địa điểm mua điện của UBND xã/phường sở tại.

  3.      Một bn sao ca mt loi giy t xác định mc đích s dng đin:

-   Có thể là một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.

-   Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh điện tại vùng nông thôn, mua điện từ lưới điện phân phối có tổng công suất máy biến áp từ 50kVA trở lên phải có giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

4.    Trường hợp khách hàng mua điện để sản xuất kinh doanh dịch vụ có TBA riêng phải có:

-       Đăng ký biểu đồ phụ tải - 02 bản (biểu PCHY.P9.QT.01.B.02);

-       Bảng kê thiết bị sử dụng điện - 02 bản (biểu PCHY.P9.QT.01.B.03);

(Đối với các tổ chức KD điện nông thôn có Danh sách hộ sử dụng điện sau công tơ tổng 2 bản – biểu PCHY.P9.QT.01.B.18PCHY.P9.QT.01.B.19).

-       Đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện: 01 bản.

II. Hồ sơ thỏa thuận đấu nối và các giải pháp kỹ thuật:

-         Thông tin đăng ký đấu nối (biểu PCHY.P9.QT.01.B.06);

-         Sơ đồ nguyên lý các thiết b chính sau đim đấu ni;

-   Tài liệu kỹ thuật về trang thiết bị sử dụng điện dự định đấu nối, thời gian dự kiến hoàn thành dự án, số liệu kinh tế kỹ thuật của dự án đấu nối.

- Trường hợp khách hàng thuê CTĐL/ĐL thiết kế thì CTĐL/ĐL căn cứ thiết kế để làm văn bản thỏa thuận đấu nối và yêu cầu kỹ thuật với khách hàng mà không cần phải các thủ tục đã nêu tại mục 2.

-  Trường hợp khi đăng ký đấu nối, nếu khách hàng đã hoàn thiện và gửi hồ sơ thiết kế thì khách hàng chỉ cần gửi văn bản đề nghị đấu nối và hồ sơ thiết kế để thỏa thuận đấu nối mà không cần phải các thủ tục đã nêu tại mục 2.

 

Phụ lục 2:  

Hồ sơ đề nghị nghiệm thu, đóng điện công trình và ký kết hợp đồng mua bán điện

I. Trường hợp khách hàng thuê đơn vị ngoài ngành điện thiết kế thi công, khách hàng gửi 02 bộ hồ sơ, trong đó bao gồm:

 1. Bản vẽ hoàn công, Nhật ký công trình, Nhật ký giám sát;

2.     Hồ sơ thiết kế công trình (đã được thỏa thuận thiết kế, thẩm tra của cơ quan có thẩm quyền nếu có);

3.     Tài liệu hướng dẫn vận hành và quản lý thiết bị của nhà chế tạo (Bản chính hoặc bản sao được chứng thực);

4.     Các biên bản nghiệm thu từng phần các thiết bị đấu nối tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế được Việt Nam công nhận và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đấu nối;

5.     Lịch chạy thử và đóng điện vận hành các trang thiết bị điện (nếu có);

6.     Các quy định nội bộ cho an toàn vận hành thiết bị đấu nối;

7.     Danh sách các nhân viên vận hành của khách hàng (bao gồm họ tên, chức danh chuyên môn về điện, trách nhiệm kèm theo số điện thoại và số fax liên lạc).

II. Trường hợp khách hàng thuê Công ty/Điện lực làm dịch vụ trọn gói, hồ sơ gồm:

           1. Lịch chạy thử và đóng điện vận hành các trang thiết bị điện (nếu có);

      2.  Các quy định nội bộ cho an toàn vận hành thiết bị đấu nối;

 

3.     Danh sách các nhân viên vận hành của khách hàng (bao gồm họ tên, chức danh chuyên môn về điện, trách nhiệm kèm theo số điện thoại và số fax liên lạc).

 

 

 

Xem thêm:  Quy định cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc 

 

     TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP

KHI KHÁCH HÀNG THUÊ ĐƠN VỊ NGOÀI NGÀNH ĐIỆN THIẾT KẾ, THI CÔNG 

TT

Các bước thực hiện

Thời gian thực hiện khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ của KH

(ngày làm việc)

Trách nhiệm

thực hiện

Hồ sơ

khách hàng cần chuẩn bị

Công ty/

Điện lực

Cơ quan quản lý Nhà nước

B1

Tiếp nhận các yêu cầu cấp điện của khách hàng

 

0,5 ngày làm việc

 

- Phòng  GDKH

- Khách hàng

Các biểu mẫu theo Phụ lục 1

B2

Khảo sát hiện trường

 

1,5 ngày làm việc

 

- P4/P2-ĐL thực hiện theo lịch phòng GDKH đã hẹn

- Khách hàng phối hợp

 

B3

Xác định sự phù hợp Quy hoạch điện

 

 

Theo quy định: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của KH

 - Theo quy định

- Khách hàng

Bản xác định sự phù hợp quy hoạch điện đối với các dự án ngoài Quy hoạch - Sở Công Thương cấp.

B4

Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật

 

 

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đấu nối

 

-P4/P2-ĐL thực hiện theo phân cấp

- Khách hàng

 

B5

 Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện (Nếu sai khác so với thỏa thuận đã ký, quay lại Bước 4)

 

 

 

Theo quy định: Không quá 05 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp ngầm

- Cơ quan quản lý Nhà nước được UBND tỉnh Hưng Yên quy định thỏa thuận vị trí cột/trạm điện ...

 - Khách hàng

 

B6

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình điện

 

Ký kết các hợp đồng dịch vụ: Giám sát, thí nghiệm, nghiệm thu, thuê dịch vụ quản lý vận hành/đào tạo (nếu có)

 

05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc Thỏa thuận đấu nối và các phương án kỹ thuật

Theo quy định: Không quá 07 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày đối với lưới điện trung áp ngầm, cam kết bảo vệ môi trường.

- Cơ quan quản lý Nhà nước được UBND tỉnh Hưng Yên quy định cấp phép

-Phòng GDKH tư vấn, dự thảo và ký KH  các HĐ dịch vụ

 - Khách hàng

Giấy phép thi công xây dựng - cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương cấp.

B7

Thi công

xây dựng công trình điện

 

 

 

 

- Khách hàng

- ĐL thực hiện giám sát theo hợp đồng (nếu có)

 

B8

Nghiệm thu, đóng điện công trình và ký kết HĐMBĐ

 

 

 

Không quá 06 ngày làm việc

 

- ĐL nghiệm thu nguội (bước 1); PCHY nghiệm thu đóng điện (bước 2)

- Khách hàng

Hồ sơ theo Phụ lục 2

 

Tổng thời gian thực hiện

Không quá 10 ngày làm việc

Không quá 18 ngày làm việc

 

 

 

           Các loại hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị theo từng bước (có biểu mẫu kèm theo) trong 2 phụ lục dưới đây:

 

Phụ lục 1:

Hồ sơ đề nghị cấp điện - thỏa thuận đấu nốivà các giải pháp kỹ thuật

I. Hồ sơ đề nghị cấp điện gồm:

1. Giấy đề nghị mua điện/Công văn đề nghị mua điện (PCHY.P9.QT.01.B.01)

2.        Một  bn sao ca mt trong các loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện:

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở đối với Khách hàng sinh hoạt); Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm.

            Trường hợp khách hàng không có bất cứ một trong các loại giấy tờ nêu trên thì giấy đề nghị mua điện cần xác nhận về địa điểm mua điện của UBND xã/phường sở tại.

  3.      Một bn sao ca mt loi giy t xác định mc đích s dng đin:

-   Có thể là một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.

-   Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh điện tại vùng nông thôn, mua điện từ lưới điện phân phối có tổng công suất máy biến áp từ 50kVA trở lên phải có giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

4.    Trường hợp khách hàng mua điện để sản xuất kinh doanh dịch vụ có TBA riêng phải có:

-       Đăng ký biểu đồ phụ tải - 02 bản (biểu PCHY.P9.QT.01.B.02);

-       Bảng kê thiết bị sử dụng điện - 02 bản (biểu PCHY.P9.QT.01.B.03);

(Đối với các tổ chức KD điện nông thôn có Danh sách hộ sử dụng điện sau công tơ tổng 2 bản – biểu PCHY.P9.QT.01.B.18PCHY.P9.QT.01.B.19).

-       Đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện: 01 bản.

II. Hồ sơ thỏa thuận đấu nối và các giải pháp kỹ thuật:

-         Thông tin đăng ký đấu nối (biểu PCHY.P9.QT.01.B.06);

-         Sơ đồ nguyên lý các thiết b chính sau đim đấu ni;

-   Tài liệu kỹ thuật về trang thiết bị sử dụng điện dự định đấu nối, thời gian dự kiến hoàn thành dự án, số liệu kinh tế kỹ thuật của dự án đấu nối.

- Trường hợp khách hàng thuê CTĐL/ĐL thiết kế thì CTĐL/ĐL căn cứ thiết kế để làm văn bản thỏa thuận đấu nối và yêu cầu kỹ thuật với khách hàng mà không cần phải các thủ tục đã nêu tại mục 2.

-  Trường hợp khi đăng ký đấu nối, nếu khách hàng đã hoàn thiện và gửi hồ sơ thiết kế thì khách hàng chỉ cần gửi văn bản đề nghị đấu nối và hồ sơ thiết kế để thỏa thuận đấu nối mà không cần phải các thủ tục đã nêu tại mục 2.

 

Phụ lục 2:  

Hồ sơ đề nghị nghiệm thu, đóng điện công trình và ký kết hợp đồng mua bán điện

I. Trường hợp khách hàng thuê đơn vị ngoài ngành điện thiết kế thi công, khách hàng gửi 02 bộ hồ sơ, trong đó bao gồm:

 1. Bản vẽ hoàn công, Nhật ký công trình, Nhật ký giám sát;

2.     Hồ sơ thiết kế công trình (đã được thỏa thuận thiết kế, thẩm tra của cơ quan có thẩm quyền nếu có);

3.     Tài liệu hướng dẫn vận hành và quản lý thiết bị của nhà chế tạo (Bản chính hoặc bản sao được chứng thực);

4.     Các biên bản nghiệm thu từng phần các thiết bị đấu nối tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế được Việt Nam công nhận và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đấu nối;

5.     Lịch chạy thử và đóng điện vận hành các trang thiết bị điện (nếu có);

6.     Các quy định nội bộ cho an toàn vận hành thiết bị đấu nối;

7.     Danh sách các nhân viên vận hành của khách hàng (bao gồm họ tên, chức danh chuyên môn về điện, trách nhiệm kèm theo số điện thoại và số fax liên lạc).

II. Trường hợp khách hàng thuê Công ty/Điện lực làm dịch vụ trọn gói, hồ sơ gồm:

           1. Lịch chạy thử và đóng điện vận hành các trang thiết bị điện (nếu có);

      2.  Các quy định nội bộ cho an toàn vận hành thiết bị đấu nối;

 

3.     Danh sách các nhân viên vận hành của khách hàng (bao gồm họ tên, chức danh chuyên môn về điện, trách nhiệm kèm theo số điện thoại và số fax liên lạc).

 

 

 

Xem thêm:  Quy định cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc 

 

KHẢO SÁT THÔNG TIN

Theo Quí vị , mức độ hài lòng về hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết gắn mới công tơ:

Hài lòng

Chấp nhận được

Chưa hài lòng

Theo Quí vị, thái độ giao tiếp, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục của nhân viên Điện lực:

Nhiệt tình và cởi mở

Chấp nhận được

Thờ ơ, khô khan

Theo Quí vị, mức độ hài lòng về việc ghi điện và thái độ giao tiếp của nhân viên ghi điện:

Hài lòng

Chấp nhận được

Chưa hài lòng

Theo Quí vị, thời gian, chất lượng và thái độ giao tiếp của nhân viên Điện lực khi sửa chữa mất điện:

Kịp thời và nhiệt tình

Chấp nhận được

Chưa đáp ứng

Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện nào là tiện lợi nhất?

Qua ngân hàng

Thẻ ATM

Tin nhắn SMS

Mạng Internet

Tại các điểm giao dịch của ngân hàng

Tại các điểm thu của Bưu cục

Tại quầy thu của Điện lực

Tại nhà

 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0321.3656.660 - Fax: 0321.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Wednesday, July 26, 2017